Wstęp do prawa, politologia

 0    68 fiszek    qqqlak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
1. Jakie poznałeś(aś) płaszczyzny badawcze prawa?
rozpocznij naukę
Logiczno-jezykowa, Psychologiczna, Aksjologiczna, Socjologiczna.
2. Jak definiujemy pojęcie płaszczyzny badawczej?
rozpocznij naukę
Płaszczyzna badawcza – podejście badawcze, skupiające swą uwagę na wybranym sposobie przejawiania się (aspekcie) prawa i wykorzystujące w związku z tym odpowiednie metody do jego badania.
3. W konwencji epistemologicznej interesując się prawem odpowiadamy na jakie pytanie badawcze?
rozpocznij naukę
Odpowiemy na pytanie czym jest prawo.? Ponieważ epistemologia zajmuje się poznaniem zatem epistemologia prawa będzie tu zajmowała się poznaniem prawa.
4. W płaszczyźnie aksjologicznej czym jest prawo w sensie ontologicznym? 4. W płaszczyźnie aksjologicznej czym jest prawo w sensie ontologicznym?
rozpocznij naukę
Płaszczyzną badania prawa moralnego, jego koherentnością z systemem moralnym.
5. Co nazywamy protonormą, jakie znasz jej rodzaje (postaci)?
rozpocznij naukę
Prymitywny wymagany wzór zachowania
6. Jakie podstawowe różnice dostrzegasz pomiędzy systemem norm moralnych i obyczajowych?
rozpocznij naukę
Normy moralne odnoszą się do zachowań człowieka, które poddawane są ocenie z punktu widzenia szeroko rozumianej idei dorba natomiast normy obyczajowe odnoszą się do pewnej konwencji społecznej i dotyczą zachowań typu "jest-nie jest przyjęte"
8. Pojęcie systemu normatywnego.
rozpocznij naukę
System normatywny - zbiór norm regulujących zachowanie człowieka w społeczeństwie. Poprzez wskazywanie, jakie czynności są dozwolone, a jakie zabronione.
9. Różnice pomiędzy normą autonomiczną a heteronomiczną.
rozpocznij naukę
Norma autonomiczna- normodawca stanowi sam dla siebie Norma heteronomiczna- normodawca stanowi dla innych podmiotów
10. Kto jest twórcą koncepcji wypowiedzi performatywnej? W jakich dyscyplinach naukowych dostrzegano wcześniej performatywną funkcję mowy?
rozpocznij naukę
10. Kto jest twórcą koncepcji wypowiedzi performatywnej? W jakich dyscyplinach naukowych dostrzegano wcześniej performatywną funkcję mowy?
11. Jak zdefiniujesz pojęcie wypowiedzi performatywnej?
rozpocznij naukę
Wypowiedź peformatywna to taka wypowiedź w języku naturalnym która zawiera czasownik oznaczający czynność jaka nie może być wykonana bez udziału mowy pisanej lub głoszonej.
12. Specyfika czasowników performatywnych.
rozpocznij naukę
Czasowniki te mają szczególną moc, gdyż sa same w sobie konkretną czynnością i w wypowiedzi performatywnej niosą określony natychmiastowy skutek. Na przykład: Mianuję Cię..., Pasuję Cię..., Biorę Cię za..., Ślubuję..., etc.
13. Klasyfikacja wypowiedzi performatywnych.
rozpocznij naukę
Semantyczne - czyli wyrażenia, których wypowiedzenie jest w części bądź całości wykonaniem pewnej czynności, której nie da się opisałoby się jako mówienia czegoś. Syntaktyczne - czyli stwarzaniu nowych wyrażeń które nie powstałby bez udziału tych czasowników.
15. Wypowiedzi performatywne a koncepcja aktów lokucyjnych i illokucyjnych. Co oznacza termin "perlokucja"?
rozpocznij naukę
Lokucja jest jedynie wypowiedzeniem jakiejś treści np. 'dzień dobry'. Illokucja jest intencją bądź zamiarem, który człowiek realizuje wypowiadając daną treść, np. mówiąc 'dzień dobry' przywitał się, co było jego intencją. Perlokucja jest zaplanowanym następstwem wypowiedzenia danych słów przez człowieka, np. wypowiadając słowa 'dzień dobry' planuje, że adresat tych słów odwzajemni je. W kontekście wypowiedzi performatywnych, mając na uwadze przykład 'przywitania się', ta czynność nie zostałaby z
16. Sformułuj kilka wypowiedzi grzecznościowych w języku potocznym i spróbuj przekształcić je w pełni rozwinięte wypowiedzi performatywne.
rozpocznij naukę
a) Czy mogę poprosić o sól? (pot.) (perf.) Chciałabym użyć soli czy ktoś może mi ją podać?) b) Bardzo cię kocham i chcę z Tobą od tej chwili spędzić resztę swojego życia. (pot.) (perf.) Biorę sobie Ciebie za żonę i przysięgam że cię nie opuszczę aż do śmierci)
17. Sformułuj kilka wypowiedzi performatywnych "sensu stricte" (explicit perfpormatives).
rozpocznij naukę
a) (perf.) Mianuję Cię kawalerem orderu Orła Białego za wybitne zasługi wojskowe b) (perf.) Oto jej Królewska Mość (nie wiem wymyślcie sobie imię;)) Królowa Hiszpanii
18. Jakie zjawisko językowe nazywamy językiem sztucznym?
rozpocznij naukę
Języki, których gramatyka i słownictwo są sztucznie wymyślone przez jednostkę indywidualną bądź grupę osób.
19. Określenie języka prawnego i prawniczego.
rozpocznij naukę
Język prawny to ten, w którym formułowane są teksty obowiązującego prawa (ustawy, rozporządzenia itp.) Język prawniczy to ten, w którym formułowane są wypowiedzi o prawie obowiązującym i innych zjawiskach prawa.
20. Czy istnieją języki prawnicze w podkulturach?
rozpocznij naukę
Tak istnieją przykładem jest podkultura więzienna tzw. grypsera
21. Metajęzyk jest językiem którego stopnia?
rozpocznij naukę
Jest to język stopnia drugiego ponieważ zazwyczaj opisuje inny język.
22. Sformułuj definicję wypowiedzi ocennej, optatywnej i dyrektywalnej.
rozpocznij naukę
Wypowiedź ocenna to wypowiedź zawierająca ocenę jakiegoś stanu rzeczy, zdarzenia, przedmiotu itp. Pełni funkcję ekspresyjną. Wypowiedź optatywna to wypowiedź której treścią jest ocena przyszłego stanu rzeczy (było by dobrze gdyby..."). Wypowiedzi optatywne można spotkać na przykład w niektórych ustawach Sejmu. Wypowiedź dyrektywalna jest to wypowiedź pozaopisowa, która ma wpływać na zachowania osób, do których jest skierowana, tzn. która ma oddziaływać na swych adresatów w taki sposób, by podjęl
23. Napisz schematy wypowiedzi ocennej, optatywnej i dyrektywalnej.
rozpocznij naukę
(optat.) Chciałabym żeby jutro było słonecznie. (ocen.) W tym tygodniu jak dotąd nic ciekawego się nie wydarzyło. (dyrekt.) Uważaj Samochód! Zatrzymaj się!
24. Oceń rolę quasi-ocen w polityce i prawie.
rozpocznij naukę
Quasi ocena to niby ocena, np; Nie dobrze i nie źle
25. Co nazywamy „światem deontycznie doskonałym”?
rozpocznij naukę
To taki świat, w którym rzeczy mają się tak jak prawodawca sobie życzy.
26. Jaki jest schemat wyrażania dozwolenia za pomocą konstrukcji nakazu? A jak wyrażamy w ten sposób zakaz?
rozpocznij naukę
Nakazuje się żeby P uczęszczał na zajęcia X, Zakazane jest aby P łamał prawo ustanowione przez X
27. Wypisz jak największą ilość czasowników, za pomocą których budujemy wypowiedzi dyrektywne.
rozpocznij naukę
Reguluję, zakazuję, nakazuję, dozwalam, rozkazuję, zachęcam, życzę, sugeruję, błagam, radzę, ostrzegam, proszę, wskazuję, napominam, pouczam, proponuję, rekomenduję, wytyczam,
28. Jaki typ wypowiedzi może dotyczyć rzeczy, zdarzeń i zachowań?
rozpocznij naukę
Ocena dotyczy zachowań ludzi, rzeczy oraz zdarzeń.
29. Sformułuj dowolną dyrektywę w formie bezokolicznikowej.
rozpocznij naukę
Jest zakazane, żeby człowiek zabijał innego człowieka. Jest nakazane, żeby człowiek nie zabijał innego człowieka. Jest dozwolone, żeby człowiek nie zabijał innego człowieka. Obyś nie zabił człowieka.
30. Konstrukcja „obyś” pozwala nam sformułować dyrektywę czy wypowiedź optatywną?
rozpocznij naukę
Dyrektywę, wypowiedź optatywną pozwala sformułować "oby".
31. Różnice pomiędzy dyrektywą mocną a słabą.
rozpocznij naukę
Dyrektywa mocna nie pozostawia możliwość co do jej przestrzegania np. Zakaz palenia Dyrektywa słaba pozostawia możliwość jej nie przestrzegania np. Uprasza się o nie palenie
34. Sposób definiowania źródeł prawa.
rozpocznij naukę
Przez źródła prawa rozumie się akty normatywne, zwane także aktami prawotwórczymi, które zawierają przepisy dające podstawę do konstruowania norm danej gałęzi prawa. Wyróżnia się źródła prawa w znaczeniu: formalnym materialnym instytucjonalnym
35. Źródła prawa w RP. Koncepcja systemu zamkniętego źródeł prawa.
rozpocznij naukę
Źródła prawa w RP: Konstytucja (ustawa zasadnicza) Ustawa (także kodeksy) Akty normatywne o randze ustawy (rozporządzenia) Umowy międzynarodowe Prawo UE (wtórne i pierwotne) Koncepcja systemu zamkniętego źródeł prawa- koncepcję przyjęła Konstytucja RP, oznacza to, że nie powinien być uznawany za źródło akt, który w katalogu nie został wymieniony.
36. Organy promulgacyjne w RP.
rozpocznij naukę
Dziennik ustaw- wydawany przez Prezesa Rady Ministrów, znajdują się w nim: Konstytucja, ustawy, rozporządzenia, ratyfikowane umowy międzynarodowe. Monitor Polski- wydawany przez Prezesa Rady Ministrów, znajdują się w nim: uchwały Rady Ministrów, zarządzenia Prezydenta i Prezesa Rady Ministrów, regulaminy izb parlamentu; Dzienniki Urzędowe Ministrów- wydawane przez Ministrów, znajdują się w nich akty normatywne organu wydającego ten dziennik (głównie zarządzenia); Wojewódzkie Dzienniki Urzędowe;
37. Konstytucja w systemie źródeł prawa.
rozpocznij naukę
Konstytucja (ustawa zasadnicza) Charakteryzuje ją to: jest tylko jeden akt normatywny o tej nazwie i randze w państwie jest aktem o najwyższej mocy obowiązywania, wszystkie inne akty muszą być z nią zgodne uchwalenie nowej, zmiana, uchylenie dotychczasowej odbywa się szczególnym trybem (bardzo restrykcyjnym) zawiera podstawowe zasady ustroju politycznego, społecznego i gospodarczego państwa, organizacji, zadań i kompetencji, wolności i obowiązków człowieka i obywatela
38. Prawo UE i prawo międzynarodowe w systemie źródeł prawa RP.
rozpocznij naukę
Umowy międzynarodowe: ratyfikowane za zgodą wyrażoną w ustawie ratyfikowane przez Prezydenta RP zatwierdzone przez Radę Ministrów Prawo UE: 1. pierwotne: traktaty (TUE, TFUE, itp.) ogólne zasady prawa 2. wtórne (pochodzi od instytucji UE; przyjmowanie na podstawie i w ramach prawa pierwotnego; nadrzędność prawa pierwotnego nad prawem wtórnym; jurysdykcja ETS): umowy międzynarodowe Wspólnoty Europejskiej rozporządzenia dyrektywy decyzje zalecenia opinie
39. Akt normatywny.
rozpocznij naukę
To dokument władzy publicznej zawierający normy prawne regulujące jakiś zespół stosunków społecznych.
40. Budowa podstawowej jednostki redakcyjnej aktu normatywnego.
rozpocznij naukę
I. Tytuł aktu II. Wstęp III. Przepisy merytoryczne IV. Przepisy o wejściu w życie
43. Pojęcie normy prawnej.
rozpocznij naukę
Norma prawna – norma postępowania, która została ustanowiona albo uznana przez upoważniony organ państwa w stosownej procedurze. Takie normy postępowania, które są generalne a zarazem abstrakcyjne
44. Przepis prawny a norma prawna – wzajemne relacje.
rozpocznij naukę
NORMA PRAWNA ustanowiona przez państwo jest regułą właściwego zachowania Jest normą społeczną wyraża żądanie określonego zachowania PRZEPIS PRAWNY jest to jednostka redakcyjna tekstu prawnego Składa się z artykułu (art.) paragrafu i punktu NORMA PRAWNA ZAWARTA JEST W PRZEPISIE PRAWNYM
45. Klasyfikacja norm i przepisów prawnych.
rozpocznij naukę
Możemy dokonywać klasyfikacji ze względu na: treść, zasięg obowiązywania, przynależność (do gałęzi prawa), sposób sformułowania innych przepisów, stopień ogólności, szczegółowości. Treść. Kryterium treści dzieli prawo na: przepisy prawa materialnego (regulujące stosunki prawne – prawa i obowiązki) przepisy prawa formalnego (prawo procesowe, proceduralne – sposób dochodzenia norm prawnych, tryb realizacji przepisu prawnego). Zasięg obowiązywania: Uniwersalne – powszechnie obowiązujące, rodzajowe
46. Budowa normy prawnej – spór o rolę sankcji.
rozpocznij naukę
Norma prawna ma określoną budowę, jest mianowicie zbudowana z: hipotezy dyspozycji sankcji Spór o rolę sankcji- spór o uregulowanie konsekwencji jakie grożą za zachowanie niezgodne z dyspozycją normy.
47. Hipoteza, dyspozycja, sankcja.
rozpocznij naukę
Hipoteza - Przez hipotezę rozumie się tu tę część normy, która określa adresata oraz okoliczności, w jakich wyznacza mu się obowiązek określonego postępowania. Dyspozycja – część, która wyznacza nakaz albo zakaz postępowania. Sankcja – Element normy wskazujący, jakie konsekwencje nastąpią, gdy adresat normy ją przekroczy, a więc zachowa się niezgodnie z normą. Te konsekwencje, będące dolegliwością dla adresata normy, nazywa się sankcją za jej niezrealizowanie (np. pozbawienie wolności, grzywna)
48. Rodzaje sankcji.
rozpocznij naukę
Najczęściej spotyka się sankcje: egzekutywną- polega bądź na przymusowym wykonaniu tego, co stanowiło niedopełniony obowiązek adresata, bądź na przymusowym unicestwieniu tego, co zostało przez adresata uzyskane wbrew zakazowi nieważności- polega na unieważnieniu czynności konwencjonalnych. Dzieli się na: nieważność bezwzględną nieważność względną bezskuteczność (zawieszoną lub względną) karna- sankcja za dokonywanie czynów zabronionych, sankcja represywna polega na pozbawieniu naruszyciela cenny
49. Koncepcja norm sprzężonych.
rozpocznij naukę
Nie wszystkie normy posiadają jednak sankcję – biorąc to pod uwagę możemy podzielić normy postępowania na: NORMY NIEDOSKONAŁE (LEGES IMPERFECTAE) NORMY POWIĄZANE FUNKCJONALNIE: SANKCJONOWANE I SANKCJONUJĄCE (normy sprzężone) LEX IMPERFECTAE – [tzw. „norma niedoskonała”] jest to norma prawna, która swym adresatom w określonych okolicznościach wyznacza obowiązek określonego postępowania, ale za niezrealizowanie tego obowiązku prawodawca nie przewiduje wymierzenia im sankcji – jest to zatem nor
50. Specyfika norm kolizyjnych.
rozpocznij naukę
Inaczej reguły kolizyjne, podzielić je można na trzy rodzaje: reguła kolizyjna porządku hierarchicznego- norma wyżej usytuowana w hierarchii norm uchyla normę niższego rzędu reguła kolizyjna porządku czasowego- norma późniejsza uchyla normę wcześniejszą reguła porządku treściowego- norma szczególna uchyla ogólną
51. Zasady i reguły prawne.
rozpocznij naukę
Rozróżnienie zasad i reguł: Reguły – gdy obowiązują, to rozwiązanie, które wyznaczają, musi zostać przyjęte, jeżeli zaś nie obowiązują - nie wnoszą nic do podjęcia decyzji. Zasady natomiast nie wyznaczają konsekwencji prawnych, które powinny nastąpić automatycznie, jeżeli występują okoliczności przewidziane przez te zasady. Stanowią one jedynie „racje argumentacyjne”, które powinien uwzględnić stosując prawo. W przypadku kolizji reguł jedna z nich obowiązuje, druga zaś nie. Istnieje natomiast wi
52. Pojecie stosunku prawnego.
rozpocznij naukę
Stosunek prawny to rodzaj stosunków społecznych, czyli takich relacji między przynajmniej dwiema osobami, w których zachowania jednej strony wywołują reakcję drugiej i podlegają kontroli norm społecznych. Pojęcie to jest wykorzystywane w naukach prawnych dla opisania zależności między podmiotami prawa.
53. Elementy stosunku prawnego.
rozpocznij naukę
przedmiot podmiot treść
54. Stosunek cywilnoprawny.
rozpocznij naukę
strony tych stosunków są równoprawne stosunki są zawierane dobrowolnie, i tak mogą być rozwiązane przedmiot i treść stosunków są określone przez strony sankcjami są: nieważności bądź egzekucyjna
55. Stosunek administracyjno prawny.
rozpocznij naukę
strony tych stosunków nie są równoprawne zawiązanie stosunku może nie być dobrowolne, wynikać może z jednostronnej decyzji organu państwa lub z prawa przedmiot i treść normy są określone z reguły mocą norm iuris cogentis sankcjami są: egzekucyjna, karna, nieważności
56. Stosunek karnoprawny.
rozpocznij naukę
Nawiązywać można dwojako: więzi wszystkich ze wszystkimi wynikające z powszechnie obowiązującego prawa, ale także jako więzi prawne wynikające z już popełnionego czynu. II rodzaj: nawiązane są poprzez dokonanie czynu zabronionego przez ustawę karną stroną tego stosunku jest państwo działające za pomocą konkretnych organów, które zajmują w stosunku pozycje zwierzchnie położenie prawne tych norm wyrażają normy typu iuris cogentis kary mają charakter karny, a posiłkowe egzekucyjny
58. Osoba fizyczna i jej status.
rozpocznij naukę
Osoba fizyczna, w obowiązującym prawie każdy człowiek. Osoba fizyczna przysługuje tzw. zdolność prawna – może ono mieć prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa cywilnego (np. być dłużnikiem czy spadkobiercą). W Polsce zdolność prawna osób fizycznych rozpoczyna się z chwilą narodzin urzędowo stwierdzonych w akcie urodzenia i trwa do momentu śmierci oznaczonej w akcie zgonu. Zdolność prawną mają zarówno dorośli, jak i dzieci, które np. mają prawo do dziedziczenia majątku po zmarłych krewnych
59. Zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych.
rozpocznij naukę
Zdolność prawna – zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków prawnych. Zdolność do czynności prawnych- w prawie cywilnym zdolność do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych, czyli do przyjmowania i składania oświadczeń woli mających na celu wywołanie powstania, zmiany lub ustania stosunku prawnego. Innymi słowy, jest to zdolność do samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej (nabywania praw i zaciągania zobowiązań).
60. Rodzaje osób prawnych.
rozpocznij naukę
Podział ze względu na wykonywane zadania: osoby prawne, które trudnią się działalnością gospodarczą, osoby prawne, które stawiają sobie za zadanie realizowanie celów społecznych. Podział ze względu na to, w jaki sposób w strukturze organizacyjnej osoby prawnej uczestniczą poszczególni ludzie: osoby prawne typu fundacyjnego – zakładane przez założyciela i to on wyposaża osobę prawną w jej pierwotny majątek, określa jej cele, strukturę organizacyjną i sposób działania, osoby prawne typu korporacyj
61. Zasada lex retro non agit.
rozpocznij naukę
Prawo nie działa wstecz. Oznacza ona, że dana ustawa, bądź zmiana prawa nie reguluje przestępstw, lub wykroczeń popełnionych przed wejściem tego przepisu, czy ustawy w życie.
62. Obowiązywanie prawa w przestrzeni – podstawowe zasady.
rozpocznij naukę
prawo obwiązuje na terenie całego (lub jego części) państwa, którego organy je ustanowiły lub sankcjonują; terytorium określane jest za pomocą umów wewnątrzkrajowych lub międzynarodowych prawo międzynarodowe ratyfikowane przez uprawniony organ staje się elementem prawa wewnątrzkrajowego;
63. Obowiązywanie prawa w czasie – podstawowe zasady.
rozpocznij naukę
istnieje moment początkowy i końcowy obowiązywania normy prawnej; prawo obowiązuje od momenty gdy wyznaczy go ustawodawca, jednak nie wcześnie od momentu opublikowania; RP - 14 dni od opublikowania w Dzienniku Ustaw; vacatio legis - czas pomiędzy opublikowaniem a wejściem aktu normatywnego w życie; retroakcja - działanie prawa wstecz - wyjątek od zasady „lex retro non agit” - stosowanie jest dopuszczalne gdy wiąże się ono z nagrodami lub korzyściami; „lex severior non agit” - zakaz stosowania p
64. Hierarchia aktów prawnych a obowiązywanie prawa w czasie i przestrzeni.
rozpocznij naukę
Hierarchia Źródeł Prawa: Konstytucja Umowa międzynarodowa ratyfikowana za zgodą Sejmu i Senatu Rozporządzenia, dyrektywy i decyzje UE Ustawy i rozporządzenia z mocą ustawy Rozporządzenia Akty prawa miejscowego Obowiązywanie prawa w czasie: Każdy akt normatywny i tym samym każdy przepis ma wyznaczony początek obowiązywania. Jest nim moment jego wejścia w życie, ten zaś zgodnie z zasadą ogólną ma miejsce po upływie 14 dni od dnia publikacji we właściwym dla danego aktu normatywnego dzienniku urzę
65. Desuetudo.
rozpocznij naukę
To inaczej "odwyknięcie". Termin ten oznacza wygaśnięcie przepisu prawnego tym samym utratę przez niego mocy prawnej. Objawia się nie wymierzaniem kary przez organ państwa pomimo naruszenia normy sankcjonowanej.
66. Teza o zupełności systemu prawa.
rozpocznij naukę
System prawa powinien być zupełny i nie zawierać luk. Oznacza to, że powinien regulować wszystkie kwestie, które uznaje się za istotne. Zupełność oznacza, że prawodawca przewidział unormowanie dla każdej sytuacji wymagającej rozstrzygnięcia na gruncie prawa. Zupełność systemu prawnego polega na tym, że na każdą okoliczność przewiduje on odpowiednią normę prawną.
67. Pojecie luki w prawie. Sposoby ich klasyfikacji.
rozpocznij naukę
Luka w prawie to sytuacja, która nie ma uregulowania w przepisach prawa, choć z logiki pokrewnych regulacji wynika, że powinna zostać uregulowana. Luki wynikają z tego, że prawo tworzone przez ustawodawcę tworzone jest do zdarzeń przyszłych. Często luka w prawie jest wynikiem nieudolności ustawodawcy, który w procesie jego stanowienia posługiwał się intuicją zamiast faktami, opierał się na błędnych założeniach lub dysponował niepełną wiedzą na temat regulowanej dziedziny. Luki w prawie dzielą si
68. Omijanie prawa.
rozpocznij naukę
Omijanie prawa polega na osiągnięciu celu zabronionego przez jedną normę w taki sposób, że adresat podejmuje zachowanie, które pozornie stanowi przypadek zastosowania innej normy, a nie normy obchodzonej. Pozwala to adresatowi uniknąć niedogodności, jakie wiążą się z podporządkowaniem normie sankcjonowanej, przy jednoczesnym nienarażaniu się na realizację sankcji. Dążąc do omijania prawa adresaci norm prawnych sięgaja zwykle po szczególnie zwężającą lub rozszerzającą wykładnię przepisów, wykorzy
70. Pojęcie wykładni prawa. Rodzaje wykładni.
rozpocznij naukę
Proces ustalania właściwego znaczenia przepisów prawnych. Zakres wykładni prawa możemy uznać jako: koncepcja klasyfikacyjna- wykładni dokonuje się tylko o tyle, o ile wymagają tego niejasności tekstu koncepcja derywacyjna- wykładni dokonuje się w każdym przypadku ustalania normy prawnej Rodzaje wykładni prawa ze względu na: podmiot jej dokonujący: autentyczna legalna operatywna doktrynalna 2. sposób dokonywania wykładni: językowa systemowa funkcjonalna porównawcza 3. wyniki wykładni: literalna (
71. Koncepcja racjonalnego prawodawcy.
rozpocznij naukę
Koncepcja odnosi się do założenia, że prawodawca świadomie sformułował tekst prawny, z intencją wywołania konkretnych skutków bądź zachowań, zakładając, że są najlepszymi z możliwych rozwiązań w danej sytuacji. Ujawnienie idei racjonalności następuje w dwóch wypadkach: 1) w fazie tworzenia prawa jako postulat 2) w fazie stosowania prawa jako założenie
72. Specyfika rozumowań prawniczych.
rozpocznij naukę
To połączenie: -metod badawczych prawa (np. logiczno-językowej) -domniemania prawnego -obowiązków i uprawnień Domniemanie jest założeniem, że dany fakt jest prawdziwy, mimo iż wydaje się takim nie być. Klasyfikacja domniemań: -prawne -faktyczne -wzruszalne -niewzruszalne
76. Zasada ignorantia iuris nocet...
rozpocznij naukę
Nieznajomość prawa szkodzi. Zasada prawna odnosząca się głównie do odpowiedzialności karnej, oznaczająca, że sprawca czynu zabronionego nie może tłumaczyć się nieznajomością przepisów prawa.
79. Demokratyczne państwo prawne.
rozpocznij naukę
To takie, które: Realizuje zasadę trójpodziału władz Posiada w pełni niezawisłe sądy Posiada sądową kontrolę stosowania prawa przez administracją. Istnienie sądowej kontroli zgodności prawotwórstwa z konstytucją Zagwarantowanie każdemu prawa do sprawiedliwego sądu Przestrzeganie prze wszystkie organy władzy publicznej wyznaczonych im kompetencji Istnienie i przestrzeganie praw człowieka i obywatela zgodnych z obecnymi standardami. Przestrzeganie w procesie stanowienia i stosowania prawa fundamen
80. Pojęcie sprawiedliwości społecznej.
rozpocznij naukę
Sprawiedliwość społeczna - w ujęciu prawnym przyznanie każdej jednostce należnych jej praw wynikających z zasad demokracji.
81. Praworządność i jej gwarancje.
rozpocznij naukę
Praworządność To zasada ustrojowa (zawarta w konstytucji) mówiącą, że podstawowe dziedziny stosunków społecznych są regulowane przepisami prawa, które są ściśle przestrzegane zarówno przez organy państwowe, obywateli jak i różne organizacje społeczne. Państwo ma głównie przestrzegać prawa. Materialne gwarancje praworządności Jest to głównie system kontroli społecznej nad poszczególnymi organami państwa. W administracji państwowej taką kontrolę ma spowodować sądownictwo administracyjne tzn. sądy

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.