LONGMAN i Oxford matura rozszerzona, rozdział 3 - szkoła

5  1    267 fiszek    Magnez93
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
szkoła z internatem*
rozpocznij naukę
boarding school
szkoła niepubliczna
rozpocznij naukę
independent school
gimnazjum
rozpocznij naukę
middle school/junior high school
przedszkole
rozpocznij naukę
nursery school
szkoła podstawowa x2*
rozpocznij naukę
primary, elementary school
liceum
rozpocznij naukę
high school
szkoła państwowa; edukacja państwowa
rozpocznij naukę
state/public school; state education
szkoła zawodowa*
rozpocznij naukę
vocational school
compulsory
rozpocznij naukę
obowiązkowy
zastępca dyrektora *
rozpocznij naukę
deputy head/assistant principal
zapisać się na kurs
rozpocznij naukę
enrol on a course
zajęcia dodatkowe
rozpocznij naukę
extra-curricular activities
realizować program nauczania
rozpocznij naukę
follow the curriculum/syllabus
wychowawca x2*
rozpocznij naukę
form teacher, home-room teacher
nieobowiązkowy, do wyboru*
rozpocznij naukę
optional
czesne
rozpocznij naukę
1) school fees 2) tuition/university fees
semestr
rozpocznij naukę
term
plecak
rozpocznij naukę
backpack
cyrkiel
rozpocznij naukę
compasses
segregator
rozpocznij naukę
file
teczka
rozpocznij naukę
folder
pióro wieczne
rozpocznij naukę
fountain pen
zakreślacz
rozpocznij naukę
highlighter
dziurkacz
rozpocznij naukę
hole punch
spinacz
rozpocznij naukę
paperclip
temperówka
rozpocznij naukę
pencil sharpener
gumka
rozpocznij naukę
rubber
linijka
rozpocznij naukę
ruler
ekierka
rozpocznij naukę
set square
zszywacz
rozpocznij naukę
stapler
tablica x2*
rozpocznij naukę
whiteboard, blackboard
analizować (wykres)
rozpocznij naukę
analyse (a graph)
wypracowanie
rozpocznij naukę
essay
rozwiązywać równania
rozpocznij naukę
solve equations
teksty źródłowe
rozpocznij naukę
source texts
opisać doświadczenie
rozpocznij naukę
write an experiment
odpowiednik matury
rozpocznij naukę
A-levels
ogłosić wyniki egzaminu; wyniki egzaminu są ogłaszane*
rozpocznij naukę
announce exam results; exam results come out
ocena, ocenianie*
rozpocznij naukę
assessment
cartyfikat, świadectwo
rozpocznij naukę
certificate
egzamin wstępny
rozpocznij naukę
entrance exam
zewnętrzny/wewnętrzny egzamin
rozpocznij naukę
external/internal exam
oblać (egzamin)
rozpocznij naukę
flunk (an exam)
stopień, ocena
rozpocznij naukę
grade
średnia ocen
rozpocznij naukę
grade point average
1) sprawdzać, oceniać 2) ocena, stopień
rozpocznij naukę
mark
egzamin próbny
rozpocznij naukę
mock exam
zdać ze świetnym wynikiem
rozpocznij naukę
pass with flying colours
zdać/nie zdać testu
rozpocznij naukę
pass/fail a test
arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat
rozpocznij naukę
past (exam) papers
zdawać ponownie egzamin
rozpocznij naukę
resit/retake an exam
świadectwo szkolne
rozpocznij naukę
(school) report
egzamin końcowy*
rozpocznij naukę
school-leaving exam
score/get 80 points
rozpocznij naukę
zdobyć 80 punktów
przygotować egzamin
rozpocznij naukę
set/write an exam
podejść do egzaminu
rozpocznij naukę
sit/take an exam
sprawdzać obecność
rozpocznij naukę
take the register/attendance
1) pracownik naukowy, student 2) akademicki, uniwersytecki
rozpocznij naukę
academic
poziom nauczania (uniwersytecki)
rozpocznij naukę
academic standards
ubiegać się o przyjęcie na uniwersytet, szkołę wyższą*
rozpocznij naukę
apply to a university
uczęszczać na wykłady/do szkoły/ na lekcje/na kurs
rozpocznij naukę
attend lectures/school/classes/ a course
licencjat
rozpocznij naukę
Bachelor (BA, BSc)
kampus;p
rozpocznij naukę
campus
dziekan
rozpocznij naukę
dean
stopień naukowy
rozpocznij naukę
degree
rozprawa naukowa
rozpocznij naukę
dissertation
akademik
rozpocznij naukę
dorm
dostać stypendium dotacja
rozpocznij naukę
get a scholarship grant
absolwent (uniwersytetu); ukończyć studia, uczelnię*
rozpocznij naukę
graduate; graduate from a university
wykładowca*
rozpocznij naukę
lecturer
magister
rozpocznij naukę
Master:D
praca (magist./lic./dok.)
rozpocznij naukę
thesis (MA/BA/PhD)
doktor, doktorat
rozpocznij naukę
PhD
studia podyplomowe
rozpocznij naukę
postgraduate course
praca naukowa
rozpocznij naukę
research paper
urlop naukowy
rozpocznij naukę
sabbatical (leave)
seminarium/seminarium naukowe
rozpocznij naukę
tutorial/seminar
praca semestralna
rozpocznij naukę
term paper
student przed licenciatem (pierwszych trzech lat)
rozpocznij naukę
undergraduate
warsztaty/ zajęcia praktyczne
rozpocznij naukę
workshop
kierunki, wydziały x4
rozpocznij naukę
faculties, departments, sections, divisions
językoznastwo
rozpocznij naukę
Linguistics
nauki humanistyczne
rozpocznij naukę
Humanities
umiejętności
rozpocznij naukę
abilities/skills
1) przeciętny 2)średnia
rozpocznij naukę
average
nie chodzić do szkoły
rozpocznij naukę
be off school
kwestionować ustalone reguły
rozpocznij naukę
challenge the established rules
oszukiwać, ściągać na egzaminie*
rozpocznij naukę
cheat in an exam
ściąga
rozpocznij naukę
a crib
radzić/nie radzić sobie w szkole
rozpocznij naukę
do well/badly at school
dyslekcja dyslektyczny
rozpocznij naukę
dyslexia dyslexic
psycholog szkolny
rozpocznij naukę
educational psychologist
wydalić kogoś (ze szkoły); być usuniętym ze szkoły*
rozpocznij naukę
expel sb (from school); be expelled from school
wydalenie
rozpocznij naukę
expulsion
nie zdołać czegoś osiągnąć
rozpocznij naukę
fail to achieve sth
porażka, niepowodzenie
rozpocznij naukę
failure
mieć trudności, problemy
rozpocznij naukę
have a hard time
beznadziejny z (matmy)
rozpocznij naukę
hopeless at (Maths)
nieczytelny
rozpocznij naukę
illegible
analfabeta, niepiśmienny
rozpocznij naukę
illiterate
indywidualne podejście
rozpocznij naukę
individual approach
trudności w uczeniu się
rozpocznij naukę
learning difficulties
umiejętność czytania i pisania, piśmienność
rozpocznij naukę
literacy
pokonywać problemy
rozpocznij naukę
overcome problems
słabo wykształcone społeczeństwo
rozpocznij naukę
poorly educated society
zajęcia wyrównacze
rozpocznij naukę
remedial classes
wagarowanie*
rozpocznij naukę
1) skip lessons/classes/school 2) truancy
słabe punkty
rozpocznij naukę
weaker areas
rozwój ogólny
rozpocznij naukę
all-round development
mól książkowy
rozpocznij naukę
bookworm
burza mózgów
rozpocznij naukę
brainstorm
kreatywność
rozpocznij naukę
creativity
wybitny, znakomity
rozpocznij naukę
distinguished
celować w czymś
rozpocznij naukę
excel at sth
uzdolniony x2*
rozpocznij naukę
talented, gifted
nauczanie w domu
rozpocznij naukę
homeschooling
znać coś na wylot
rozpocznij naukę
know sth inside out
mądrala
rozpocznij naukę
know-it-all
robić postępy
rozpocznij naukę
make progress
uważać, słuchać uważnie (kogoś)
rozpocznij naukę
pay attention (to sb)
wyznaczać cele
rozpocznij naukę
set targets
kujon
rozpocznij naukę
swot
pupilek nauczyciela
rozpocznij naukę
teacher's pet
praca zespołowa
rozpocznij naukę
teamwork
być nieobecnym w szkole
rozpocznij naukę
be off school
odświeżyć (wiedzę z danego przedmiotu)
rozpocznij naukę
brush up (on sth)
nadrobić (materiał z zajęć)
rozpocznij naukę
catch up on (school work)
dogonić (resztę klasy)
rozpocznij naukę
catch up with (the rest of the class)
ściągać, spisywać (od kogoś)
rozpocznij naukę
crib off (from sb)
rzucić szkołę
rozpocznij naukę
drop out of school
mieć zalegóści w
rozpocznij naukę
fall behind with
zabrać się do pracy
rozpocznij naukę
get down to work
zapisać, zanotować
rozpocznij naukę
jot/note down
spóźnić się
rozpocznij naukę
turn up late
dyrektor x3/dyrektorka
rozpocznij naukę
head teacher, principal, headmaster/headmistress
rok szkolny
rozpocznij naukę
school year
notatnik
rozpocznij naukę
notepad
pisak do tablicy x2*
rozpocznij naukę
whiteboard marker, board pen
arkusz egzaminacyjny*
rozpocznij naukę
exam paper
wyniki egzaminu; wyniki w nauce
rozpocznij naukę
exam results; academic results
otrzymać sto punktów na egzaminie*
rozpocznij naukę
score/get 100 points in an exam
język angielski/literatura angielska
rozpocznij naukę
English Literature
przedmioty ścisłe, przyrodnicze
rozpocznij naukę
Science
czasopismo naukowe
rozpocznij naukę
academic journal
rok akademicki
rozpocznij naukę
academic year
ekonomia
rozpocznij naukę
Economics
psychologia
rozpocznij naukę
Psychology
nauki społeczne
rozpocznij naukę
Social Sciences
socjologia
rozpocznij naukę
Sociology
prawo
rozpocznij naukę
Law
rozwijać czyjąś pewność siebie
rozpocznij naukę
build sb's confidence
specjalne potrzeby edukacyjne
rozpocznij naukę
special educational needs
przemyśleć problemy
rozpocznij naukę
think through problems
rozwijać zdolności artystyczne
rozpocznij naukę
develop artistically
omawiać (pracę domową)
rozpocznij naukę
give feedback (on homework)
uczyć się na pamięć x2*
rozpocznij naukę
memorise, learn by heart
znakomite oceny
rozpocznij naukę
outstanding grades
przeprowadzać eksperymenty
rozpocznij naukę
run experiments
oddać (pracę domową/wypracowanie, rozprawkę)
rozpocznij naukę
hand in (homework/an essay)
Oby tak dalej! Tak trzymać!
rozpocznij naukę
Keep up the good work!
*****************************************
rozpocznij naukę
*****************************************
szkoła koedukacyjna x2
rozpocznij naukę
co - educational(co-ed), mixed school
szkoła pomaturalna i wydziały niektórych uniwersytetów
rozpocznij naukę
college
ogólnokształcąca
rozpocznij naukę
coprehensive
prywatna x2
rozpocznij naukę
private, independent
tylko dla jednej płci
rozpocznij naukę
single - sex
kolega z klasy/kolega ze szkoły
rozpocznij naukę
classmate/schoolmate
student x2
rozpocznij naukę
college, university student
egzaminator
rozpocznij naukę
examiner
uczeń x3
rozpocznij naukę
pupil, student, schoolboy
uczennica
rozpocznij naukę
schoolgirl
grono pedagogiczne
rozpocznij naukę
teaching staff
nauczyciel prywatny
rozpocznij naukę
(personal) tutor
gąbka do tablicy
rozpocznij naukę
board rubber
bufet, stołówka
rozpocznij naukę
canteen
kreda
rozpocznij naukę
chalk
klasa
rozpocznij naukę
classroom
sala komputerowa x3
rozpocznij naukę
IT suite, ICT unit, computer lab
ławka
rozpocznij naukę
desk
sala gimnastyczna
rozpocznij naukę
gym (gymnasium)
korytarz, hol
rozpocznij naukę
hall
gabinet dyrektora
rozpocznij naukę
headmaster's office
gabinet, laboratorium
rozpocznij naukę
laboratory (lab)
laboratorium językowe
rozpocznij naukę
language lab
biblioteka
rozpocznij naukę
library
szafka
rozpocznij naukę
locker
sekretariat
rozpocznij naukę
office
boisko do zabawy
rozpocznij naukę
playground
gabinet, sala (fiz., chem...)
rozpocznij naukę
science lab
boisko sportowe
rozpocznij naukę
sports field
pokój nauczycielski
rozpocznij naukę
staff room
nieobecność
rozpocznij naukę
absence
być zawieszonym, usuniętym
rozpocznij naukę
be excluded
być obecnym/nieobecnym
rozpocznij naukę
be present/absent
uzyskać x2
rozpocznij naukę
get, obtain
świadectwo
rozpocznij naukę
a certificate
stopień naukowy
rozpocznij naukę
a degree
dyplom
rozpocznij naukę
a diploma
dostać się na uczelnię
rozpocznij naukę
get into university
otrzymać raport o wynikach
rozpocznij naukę
get a report
chodzić do szkoły
rozpocznij naukę
go to school
skończyć szkołę
rozpocznij naukę
leave school
wagarować
rozpocznij naukę
play truant
dziennik; sprawdzić obecność
rozpocznij naukę
register; take a register
absolwent
rozpocznij naukę
school leaver
opuszczać lekcje, uciekać
rozpocznij naukę
skip classes
być na lekcji
rozpocznij naukę
be at class, lesson
ostateczny termin
rozpocznij naukę
deadline
wykonać ćwiczenie x3
rozpocznij naukę
do an exercise/an activity/a task
mocno się starać
rozpocznij naukę
one's best
wykonać pracę projektową
rozpocznij naukę
do project work
odrobić/otrzymać/dać/zadać/oddać pracę domową
rozpocznij naukę
do/get/give/set/hand in a homewrok
otrzymać/postawić stopnie
rozpocznij naukę
get/give marks
dać/wziąć dodatkowe lekcje
rozpocznij naukę
give/take extra lessons
uczyć się czegoś, o czymś
rozpocznij naukę
learn sth, about sth
robić...
rozpocznij naukę
make...
błędy
rozpocznij naukę
mistakes
notatki x2
rozpocznij naukę
take notes, make notes
wykonać prezentację x2
rozpocznij naukę
give a presentation; make a presentation
postępy
rozpocznij naukę
progress
wycieczka szkolna
rozpocznij naukę
school trip
lektury szkolne
rozpocznij naukę
set books
rozwiązać problem
rozpocznij naukę
solve a problem
uczyć się pilnie
rozpocznij naukę
study hard
zrobić sobie przerwę
rozpocznij naukę
take a break
brać udział w lekcji x2
rozpocznij naukę
take part/participate in a lesson
podręcznik x2
rozpocznij naukę
textbook, coursebook
zeszyt ćwiczeń
rozpocznij naukę
workbook
jesienny, wiosenny, letni semestr
rozpocznij naukę
Autumn, Spring, Summer term
przerwa; długa przerwa
rozpocznij naukę
break; lunch break
wolna lekcja, okienko
rozpocznij naukę
free period
wakacje
rozpocznij naukę
holidays
lekcja x2
rozpocznij naukę
lesson, period, class
plan lekcji x2
rozpocznij naukę
timetable, schedule
przerwa zimowa, ferie
rozpocznij naukę
winter break
dzwonek dzwoni o...
rozpocznij naukę
the bell goes at...
zajęcia w szkole kończą się w dniu...
rozpocznij naukę
school breaks up on...
przystępować do egzaminu x3
rozpocznij naukę
do, take, sit an exam
zdać dobrze/źle egzamin
rozpocznij naukę
do well/badly in an exam
test z
rozpocznij naukę
test IN
otrzymać wyniki testu
rozpocznij naukę
get the results of a test
sprawdzać/ poprawiać/ oceniać egzamin
rozpocznij naukę
mark/correct/grade exam papers
przygotować się do
rozpocznij naukę
prepare FOR
przystępować po raz drugi do egzaminu x2
rozpocznij naukę
retake/re-sit an exam
powtarzać do
rozpocznij naukę
revise FOR
uczyć się do klasówki
rozpocznij naukę
study FOR a test
przedsiębiorczość
rozpocznij naukę
Business Studies
informatyka
rozpocznij naukę
Computer Studies
języki obce
rozpocznij naukę
foreign language
wychowanie fizyczne
rozpocznij naukę
Physical Education (PE)
religia
rozpocznij naukę
Religious Education
aktywny
rozpocznij naukę
active
ambitny
rozpocznij naukę
abitious
pomocny/niepomocny
rozpocznij naukę
co-operative/uncooperative
skrupulatny, sumienny
rozpocznij naukę
conscientious
twórczy
rozpocznij naukę
creative
sprawiedliwy/niesprawiedliwy
rozpocznij naukę
fair/unfair
pracowity
rozpocznij naukę
hard-working
leniwy
rozpocznij naukę
lazy
zmotywowany
rozpocznij naukę
motivated
motywujący
rozpocznij naukę
motivating
pasywny, bierny
rozpocznij naukę
passive
cierpliwy/niecierpliwy
rozpocznij naukę
patient/impatient
profesjonalny
rozpocznij naukę
prefessional
punktualny
rozpocznij naukę
punctual
niedbały
rozpocznij naukę
sloppy
systematyczny
rozpocznij naukę
systematic

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.