łacina prawnicza, pierwsze 52

 0    52 fiszki    pietranikm
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
prawo stanowione
rozpocznij naukę
ius
prawo boskie
rozpocznij naukę
fas
ustawa
rozpocznij naukę
lex
z mocy samego prawa (jeśli prawo nie wymagało oświadczenia stron zainteresowanych)
rozpocznij naukę
ipso iure
tam gdzie społeczeństwo, tam prawo (żadna wspólnota nie może egzystować bez praw)
rozpocznij naukę
ubi societas ibi ius
źródła powstania prawa (w znaczeniu materialnym)
rozpocznij naukę
fontes iuris oriundi
źródła poznania prawa (w znaczeniu poznawczym)
rozpocznij naukę
fontes iuris cognoscendi
z niczego
rozpocznij naukę
ex nihilo
zwyczaj odziedziczony po przodkach
rozpocznij naukę
mos maiorum
długotrwałe przyzwyczajenie; warunek, który musiał być spełniony, aby obyczaj został uznany za normę prawną
rozpocznij naukę
longa consuetudo
zwyczaje obowiązujące na danym terenie
rozpocznij naukę
consuetudines loci
zwyczaje przyjęte najpierw przez społeczeństwo
rozpocznij naukę
consuetudines approbatae
zwyczaje spisane
rozpocznij naukę
consuetudines in scriptis redactae
chłopaki, w górę ptaki!
rozpocznij naukę
pueri, sursum aves!
prawo publiczne (jeden z dwóch działów prawa wg ogólnego podziału zaproponowanego przez Ulpiana)
rozpocznij naukę
ius publicum
prawo prywatne (jeden z dwóch działów prawa wg ogólnego podziału zaproponowanego przez Ulpiana)
rozpocznij naukę
ius privatum
prawo cywilne
rozpocznij naukę
ius civile
prawo kanoniczne
rozpocznij naukę
ius canonicum
prawo partykularne (nie obowiązuje powszechnie)
rozpocznij naukę
ius particulare
prawo bezwzględnie wiążące (przepis prawny, który każdy z podmiotów musi w konkretnym przypadku bezwzględnie respektować, nie mając żadnej możliwości uchylenia jego zastosowania przez własne oświadczenie woli)
rozpocznij naukę
ius cogens
prawo względnie wiążące (przepis prawny, którego zastosowanie może być w konkretnym przypadku wyłączone przez oświadczenie woli zainteresowanego podmiotu)
rozpocznij naukę
ius dispositivum
chcącemu i wiedzącemu nie dzieje się krzywda
rozpocznij naukę
volenti et scienti non fit iniuria
przywilej czytania
rozpocznij naukę
veniam legendi
przywilej pisania
rozpocznij naukę
veniam scribendi
niewiedza
rozpocznij naukę
ignorantia
błąd
rozpocznij naukę
error
nieznajomość prawa szkodzi (nieznajomość normy prawnej nie może być podstawą uchylenia się od odpowiedzialności prawnej)
rozpocznij naukę
ignorantia iuris nocet
nieznajomość prawa nie uwalnia od winy
rozpocznij naukę
ignorantia iuris non exculpat
nieznajomości faktów nie szkodzi (nieznajomość pewnych faktów przez podmiot może być podstawą uchylenia się od odpowiedzialności prawnej)
rozpocznij naukę
ignorantia facti non nocet
objaśnienia (glosy) umieszczane na marginesie
rozpocznij naukę
glossa marginalis
objaśnienia (glosy) umieszczane między wierszami
rozpocznij naukę
glossa interlinealis
zbiorowe dzieło obejmujące wszystkie glosy (tj. objaśnienia znaczeń poszczególnych wyrazów i zdań w Corpus iuris civilis), którego twórcą jest Accursius (XIIIw.)
rozpocznij naukę
glossa ordinaria (Accursiusa)
prawo książęce
rozpocznij naukę
ius ducale
wódz, książę
rozpocznij naukę
dux
rynek, agora, miejsce zgromadzeń, zebrań wieców, także: sąd właściwy do rozpoznania sporu między stronami
rozpocznij naukę
forum
centralne miejsce zgromadzeń obywateli rzymskich, centrum polityczne, gospodarcze i religijne Państwa Rzymskiego
rozpocznij naukę
forum Romanum
miejsca, gdzie odbywają się procesy/ miejsca targowe
rozpocznij naukę
loca forensia
sąd, który można wybrać/ rynek, który jest zwolniony z opłat
rozpocznij naukę
forum liberum
wykaz sądów/ opłata targowa
rozpocznij naukę
census fori
przywilej skorzystania ze szczególnego sądu
rozpocznij naukę
privilegium fori
zarzut niewłaściwości sądu/ przedawnienie
rozpocznij naukę
praescriptio fori
powód idzie na sąd pozwanego (właściwość sądu określana jest wg miejsca pochodzenia lub zamieszkania pozwanego)
rozpocznij naukę
actor sequitur forum rei
formuła, sposób prowadzenia procesu
rozpocznij naukę
formula processus
Kościół żyje prawem rzymskim (Kościół średniowieczny czerpał wiele wzorców z prawa rzymskiego)
rozpocznij naukę
Ecclesia vivit lege Romana
spółka wszelkiego życia= małżeństwo
rozpocznij naukę
consortium omnis vitae
sprawy duchowe, np. związane z grzechem, sakramentów; w średniowieczu sprawy te podlegały jurysdykcji sądów kościelnych
rozpocznij naukę
causae spirituales
sprawy świeckie
rozpocznij naukę
causae saeculares
sprawiedliwość
rozpocznij naukę
iustitia
ustawa opatrzona sankcją nieważności
rozpocznij naukę
lex perfecta
ustawa przewidująca karę za dokonanie czynności prawnej wbrew przepisom ustawy
rozpocznij naukę
lex minus quam perfecta
ustawa, której naruszenie nie powodowało żadnej sankcji, np. lex Cincia, która zakazywała nadmiernych darowizn
rozpocznij naukę
lex imperfecta
opatrzona sankcją nieważności i sankcją karną, np. bigamia
rozpocznij naukę
lex plus quam perfecta

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.