zasady postępowania administracyjnego

 0    15 fiszek    olka3004
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
ZASADY POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
rozpocznij naukę
1 Zasada praworządności (legalności)- 2 Zasada prawdy obiektywnej 4 Zasada pogłębiania zaufania do organów Państwa 5 Zasada pogłębiania świadomości i kultury prawnej obywateli 7 Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu 8 Zasada przekonywania-Organy administracji publicznej powinny wyjaśniać stronom zasadność przesłanek, którymi kierują się przy załatwianiu sprawy, aby w ten sposób w miarę możliwości doprowadzić do wykonania przez strony decyzji bez potrzeby stosowania środków przymusu. Ważną
ELEMENTY POST. ADMIN:
rozpocznij naukę
- postepowanie toczy się przed organem adm. Publ. - p. toczy się w indywidualnej sprawie - p. konczy się wydaniem decyzji, wyjątkiem jest ugoda
ODWOŁANIE –
rozpocznij naukę
musi być złożone w określonym przez prawo terminie oraz przez uprawniony podmiot. O. wnosi się za pośrednictwem organu i instancji który wydal decyzje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. - wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji chyba, ze został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
ELEMENTY DECYZJI ADMIN:
rozpocznij naukę
- oznaczenie organu admin - data wydania decyzji - oznaczenie stron - powołanie podstawy prawnej - rozstrzygnięcie - uzasadnienie decyzji (faktyczne, prawne) - pouczenie, które określa czy i w jakim trybie przysługuje Odwołanie i w jakim terminie - podpis z podaniem imienia i nazwiska i stanowiska osoby Wydającej decyzję
ZASWIADCZENIE WYDAJE SIĘ GDY:
rozpocznij naukę
A] urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa B] osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes w urzędowym potwierdzeniu okteslonego faktu lub stanu prawnego
POSZANOWANIE MIN EGZYSTENCJI –
rozpocznij naukę
określa szczegolowo elementy majątku, które nie podlegają egzekucji: - środki i przedmioty niezbędne do zycia na min poziomie zobowiązanego i osob bedacych na jego utrzymaniu - przedmioty niezbędne zobowiązanemu do nauki pracy wykonania zawodu i działalności gosp. - przedmioty o szczególnym znaczeniu dla zobowiązanego
EGZEKUCJA O CHARAKTERZE NIEPIENIEZNYM:
rozpocznij naukę
- grzywna w celu przymuszenia - odebranie rzeczy ruchomej - wykonanie zastepcze - odebranie nieruchomości, opróżnienie pomieszczen - przymus bezpośredni
elementy postanowienia postanowienie powinno zawierac:
rozpocznij naukę
- oznaczenie organu administracji publicznej - date wydania - oznaczenie stron/y, a takze innych osob bioraczych udzial w postepowaniu - powolanie podstawy prawnej - rozstrzygniecie - pouczenie czy i w jakim trybie sluzy na nie zazalenie lub skarga do sadu administracyjnego - podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego osoby upowaznionej do jego wydania - uzasadnienie faktyczne i prawne, jesli sluzy na nie zazalenie lub skarga do sadu administracyjnego oraz gdy zostalo wydane
zasada poglebiania zaufania obywateli do organow panstwa i na czym polega
rozpocznij naukę
organy administracji publicznej obowiązane są prowadzić postępowanie w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów Państwa oraz świadomość i kulturę prawną obywateli z zasady tej wynikają: a) praworządne prowadzenie spraw b) dążenie do przekonywania stron o zasadności podejmowanych rozstrzygnięć c) respektowanie zasady równości obywateli wobec prawa d) dokładne wyjaśnienie okoliczności sprawy e) czuwanie, aby uczestnicy postępowania nie ponieśli szkody z powodu nieznajomości prawa i
TRYBY WERYFIKACJI DEC. ADMIN
rozpocznij naukę
- ZWYCZAJNY: + odwołanie + wniosek o ponowne rozpatrzenie + zażalenie na postanowienie - NADZWYCZAJNE: + stwierdzenie niewaznosci decyzji + wznowienie postepowania + zmiana lub uchylenie dec. Ostatecznej
WIERZYCIEL –
rozpocznij naukę
podmiot uprawniony do zadania wykonania w drodze egzekucji adm obowiązku przez zobowiązanego
ZOBOWIAZANY –
rozpocznij naukę
podmiot na którym ciąży powinność wykonania obowiązku podlegającego egzekucji admin.
ORGAN EGZEKUCYJNY –
rozpocznij naukę
organ, który prowadzi postepowanie egzekucyjne [P. naczelnik urzędu, wlasciey organ gminy i dyrektorzy]
POWODY STWIERDZANIA NIEWAZNOŚCI DECYZJI:
rozpocznij naukę
- została wydana z naruszeniem przepisów prawa o właściwości organów - została wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa - została skierowana do osoby nie bedacej stroną prawną
OBLIGATORYJNE ZAWIESZENIE POSTEPOWANIA:
rozpocznij naukę
- w razie śmierci stron lub jednej ze stron - w razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony - w razie utraty przez strone lub przedstawiciela zdolności prawnych.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.