POLSKA w latach 1989-1999

 0    80 fiszek    BlackHelen
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Rozpoczęły się trwające do 5 kwietnia obrady Okrągłego Stołu. Powołano zespoły do spraw reform politycznych, gospodarki, polityki społecznej oraz pluralizmu związkowego.
rozpocznij naukę
6 lutego 1989
Sejm, zmieniając zapis w konstytucji, przywrócił instytucję Senatu (wyższej Izby Parlamentu) i prezydenta, zmianie uległa też ordynacja wyborcza.
rozpocznij naukę
7 kwietnia 1989
Ponowna legalizacja i rejestracja Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" po wcześniejszym uznaniu tej organizacji za nielegalną. Obok NSZZ "Solidarność" rejestracja objęła też NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych - 20 kwietnia 1989.
rozpocznij naukę
17 kwietnia 1989
Pierwsze częściowo wolne wybory parlamentarne w powojennej historii Polski. Frekwencja wyniosła 62%. Kandydaci "Solidarności" zdobyli 160 ze 161 przewidzianych dla nich w Sejmie miejsc, w Senacie 92 ze 100 możliwych do zdobycia mandatów senatorskich.
rozpocznij naukę
4 czerwca 1989
Utworzenie Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego (OKP) pod przewodnictwem Bronisława Geremka.
rozpocznij naukę
23 czerwca 1989
Inauguracyjne posiedzenie Sejmu i Senatu. Marszałkiem Sejmu został wybrany Mikołaj Kozakiewicz, Marszałkiem Senatu Andrzej Stelmachowski.
rozpocznij naukę
4 lipca 1989
Zgromadzenie Narodowe wybrało stosunkiem głosów 270 głosów za, 233 przeciw, (wstrzymujących się 34) Wojciecha Jaruzelskiego na Prezydenta PRL.
rozpocznij naukę
19 lipca 1989
Czesław Kiszczak, zastępując Mieczysława F. Rakowskiego, podjął nieudaną próbę sformowania rządu.
rozpocznij naukę
2 sierpnia 1989
Przywódcy NSZZ Solidarność, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego zapowiedzieli utworzenie koalicji.
rozpocznij naukę
17 sierpnia 1989
Sejm, na wniosek prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego, powołał Tadeusza Mazowieckiego na stanowisko Premiera (zastąpił Czesława Kiszczaka).
rozpocznij naukę
24 sierpnia 1989
Sejm, 402 głosami za przy 12 wstrzymujących się, powołał koalicyjny rząd Tadeusza Mazowieckiego (12 ministrów z OKP, 5 z PZPR, 4 z ZSL, 3 z SD).
rozpocznij naukę
12 września 1989
Sejm przyjął ustawy zmieniające ustrój gospodarczy państwa i będące elementem tzw. planu gospodarczego Leszka Balcerowicza, nazwanego później od nazwiska jego twórcy planem Balcerowicza. Zakładał on m.in. przeprowadzenie postępowania upadłościowego wobec przedsiębiorstw nierentownych, likwidował państwowy monopol w handlu zagranicznym, ustalał sztywny kurs złotego do dolara.
rozpocznij naukę
28 grudnia 1989
Sejm PRL dokonał nowelizacji konstytucji z 1976 r. – skreślony został wstęp i pierwsze dwa rozdziały, nazwę państwa zmieniono na Rzeczpospolitą Polską, formułę o państwie socjalistycznym zastąpiono sformułowaniem o państwie demokratycznym.
rozpocznij naukę
29 grudnia 1989
Wszedł w życie tzw. plan Balcerowicza. Efektem jego działań był wzrost gospodarczy, obniżenie deficytu budżetowego i poziomu inflacji, a także zgoda wierzycieli zagranicznych na redukcję polskiego zadłużenia zagranicznego.
rozpocznij naukę
1 stycznia 1990
XI Zjazd PZPR – podjęcie uchwały o zakończeniu działalności partii i jej samorozwiązaniu. Część członków PZPR utworzyła Socjaldemokrację RP (SdPR), chcąc kontynuacji tradycji PZPR-owskich, inni, tworzący Unię Socjaldemokratyczną, chcieli zerwania z tym rodowodem. Pozostała część posłów byłej już PZPR utworzyła w parlamencie Klub Lewicy Demokratycznej.
rozpocznij naukę
27-30 stycznia 1990
Sejm przyjął ustawę o samorządzie terytorialnym, stanowiącą postawę odrodzenia instytucji samorządu terytorialnego i procesu decentralizacji władzy. Po 40 latach gminom został przywrócony status jednostek samorządu terytorialnego.
rozpocznij naukę
8 marca 1990
Obrady II Zjazdu NSZZ „Solidarność”. Przewodniczącym został Lech Wałęsa.
rozpocznij naukę
19-25 kwietnia 1990
Wybory samorządowe odbyły się przy 42% frekwencji, były wyraźnym sygnałem społecznym, świadczącym o słabej kondycji politycznej. Największą liczbę głosów uzyskali w tych wyborach kandydaci komitetów obywatelskich i kandydaci niezależni – odpowiednio 41% i 38%.
rozpocznij naukę
27 maja 1990
Sejm przyjął ustawę o wyborze prezydenta, zgodnie z którą głowa państwa wybierana będzie w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję.
rozpocznij naukę
27 września 1990
Pierwsza tura wyborów prezydenckich: Lech Wałęsa – 39,7%, Stanisław Tymiński – 23,1%.
rozpocznij naukę
25 listopada 1990
Utworzenie Unii Demokratycznej z inicjatywy pokonanego w wyborach prezydenckich Tadeusza Mazowieckiego.
rozpocznij naukę
2 grudnia 1990
Druga tura wyborów prezydenckich rozstrzyga o zwycięstwie Lecha Wałęsy (74,3% głosów) przed Stanisławem Tymińskim (25,7%).
rozpocznij naukę
9 grudnia 1990
Sejm przyjął dymisję rządu Tadeusza Mazowieckiego.
rozpocznij naukę
14 grudnia 1990
Lech Wałęsa został zaprzysiężony przed Zgromadzeniem Parlamentarnym na Prezydenta RP. Ryszard Kaczorowski – Prezydent RP na uchodźstwie – przekazał Lechowi Wałęsie insygnia władzy prezydenckiej II RP. Było to symboliczne przekazanie władzy i potwierdzenie jej ciągłości.
rozpocznij naukę
22 grudnia 1990
Jan Krzysztof Bielecki otrzymał misję utworzenia rządu.
rozpocznij naukę
4 stycznia 1991
Powołanie nowego rządu Jana Krzysztofa Bieleckiego.
rozpocznij naukę
12 stycznia 1991
Marian Krzaklewski został nowym przewodniczącym NSZZ „Solidarność” wybranym podczas III Zjazdu ugrupowania.
rozpocznij naukę
22-25 lutego 1991
Uchwalenie ustawy o samorządzie terytorialnym i nowej, demokratycznej ordynacji wyborczej.
rozpocznij naukę
8 marca 1991
Powstała Unia Demokratyczna z przewodniczącym Tadeuszem Mazowieckim.
rozpocznij naukę
11-12 maja 1991
Odbyły się wybory parlamentarne. Frekwencja wyniosła 43,2%. Zwyciężyła Unia Demokratyczna, zdobywając mandaty (12,23% głosów). Sojusz Lewicy Demokratycznej zdobył 60 mandatów (11,99%), Polskie Stronnictwo Ludowe – 50 mandatów (9,22% głosów), Wyborcza Akcja Katolicka – 50 mandatów (8,98% głosów), Konfederacja Polski Niepodległej – 51 mandatów (8,88% głosów), Porozumienie Obywatelskie Centrum – 44 mandaty (8,71% głosów), Kongres Liberalno Demokratyczny – 37 mandatów (7,49% głosów), Porozumienie Lu
rozpocznij naukę
27 października 1991
Prezydent Lech Wałęsa powierzył misję tworzenia nowego rządu Januszowi Olszewskiemu.
rozpocznij naukę
23 grudnia 1991
Przyjęcie przez Sejm ustawy lustracyjnej.
rozpocznij naukę
28 maja 1992
Odwołanie rządu Jana Olszewskiego po próbie ujawnienia przez Antoniego Macierewicza danych dotyczących współpracowników SB wśród wysokich urzędników państwowych.
rozpocznij naukę
4-5 czerwca 1992
Powołanie Waldemara Pawlaka na urząd premiera.
rozpocznij naukę
5 czerwca 1992
Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności projektu ustawy lustracyjnej z Konstytucją.
rozpocznij naukę
19 czerwca 1992
Premierem została Hanna Suchocka.
rozpocznij naukę
7 lipca 1992
Została podpisana ustawa konstytucyjna zwana Małą Konstytucją. Obowiązywała ona od 8 grudnia 1992 r. i wprowadziła nowe zasady trójpodziału władzy.
rozpocznij naukę
17 października 1992
Sejm przyjął kompromisową ustawę dotyczącą aborcji.
rozpocznij naukę
7 stycznia 1993
Jarosław Kaczyński ujawnił tajną instrukcję Urzędu Ochrony Państwa dotyczącą zakładania podsłuchów i inwigilacji partii politycznych.
rozpocznij naukę
5 marca 1993
Rozpoczął się proces w sprawie wydarzeń w kopalni Wujek z grudnia 1981 r.
rozpocznij naukę
10 marca 1993
Sejm poddał pod głosowanie wniosek o wotum nieufności wobec rządu Hanny Suchockiej i w wyniku głosowania odwołał jej gabinet.
rozpocznij naukę
28 maja 1993
Prezydent Lech Wałęsa skrócił kadencję Sejmu i Senatu, zarządzając rozpisanie przedterminowych wyborów.
rozpocznij naukę
29 maja 1993
Powstanie Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform – BBWR.
rozpocznij naukę
10 czerwca 1993
Terytorium Polski opuściły ostatnie oddziały armii Federacji Rosyjskiej.
rozpocznij naukę
17 września 1993
Wybory do Sejmu i Senatu – frekwencja 52,1%. Największą liczbę mandatów do Sejmu uzyskały: Sojusz Lewicy Demokratycznej 171 mandatów (20,41% głosów), Polskie Stronnictwo Ludowe 132 mandaty (15,4%), Unia Demokratyczna 74 mandaty (10,59%), Unia Pracy 41 mandatów (7,28%).
rozpocznij naukę
19 września 1993
Powołanie rządu koalicyjnego SLD-PSL z Waldemarem Pawlakiem jako premierem.
rozpocznij naukę
26 października 1993
Polska złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej.
rozpocznij naukę
8 kwietnia 1994
Z połączenia Unii Demokratycznej i Kongresu Liberalno-Demokratycznego powstała Unia Wolności.
rozpocznij naukę
23 kwietnia 1994
Grzegorz Kołodko objął stanowisko wicepremiera i ministra finansów.
rozpocznij naukę
28 kwietnia 1994
Odbyły się wybory do samorządów lokalnych; frekwencja 33,8%.
rozpocznij naukę
19 czerwca 1994
Denominacja złotówki w stosunku 10 000:1.
rozpocznij naukę
1 stycznia 1995
Prezydent Lech Wałęsa zwrócił się do marszałków obu izb o opinię na temat rozwiązania parlamentu.
rozpocznij naukę
2 lutego 1995
Waldemar Pawlak podał się do dymisji, na urząd premiera powołany został Józef Oleksy.
rozpocznij naukę
1 marca 1995
Dymisja ministra spraw zagranicznych Andrzeja Olechowskiego.
rozpocznij naukę
6 marca 1995
Leszek Balcerowicz został nowym przewodniczącym Unii Wolności, a kandydatem UW w wyborach prezydenckich został Jacek Kuroń.
rozpocznij naukę
2 kwietnia 1995
Pierwsza tura wyborów prezydenckich, Aleksander Kwaśniewski – 35%, Lech Wałęsa – 33%.
rozpocznij naukę
5 listopada 1995
W drugiej turze wyborów prezydenckich w Polsce zwycięstwo odniósł Aleksander Kwaśniewski, pokonując Lecha Wałęsę (51,72% do 48,28%).
rozpocznij naukę
19 listopada 1995
Sąd Najwyższy uznał wartość wyborów prezydenckich pomimo podania przez prezydenta-elekta niezgodnych z prawdą informacji o posiadanym wykształceniu.
rozpocznij naukę
9 grudnia 1995
Premier Józef Oleksy został oskarżony o współpracę z obcym wywiadem.
rozpocznij naukę
19 grudnia 1995
Aleksander Kwaśniewski został zaprzysiężony na urząd Prezydenta RP przez Zgromadzenie Narodowe.
rozpocznij naukę
23 grudnia 1995
Premier Józef Oleksy złożył dymisję w związku z oskarżeniem o współpracę z obcym wywiadem.
rozpocznij naukę
26 stycznia 1996
Włodzimierz Cimoszewicz został powołany na urząd premiera.
rozpocznij naukę
7 lutego 1996
Pierwsza od 1929 r. rozprawa Trybunału Konstytucyjnego. Na ławie oskarżonych zasiedli czterej ministrowie związani z tzw. aferą alkoholową.
rozpocznij naukę
17 kwietnia 1996
Rząd przyjął „Pakiet 2000” ministra Grzegorza Kołodki – program społeczno-gospodarczy, mający za zadanie utrzymanie wysokiego wzrostu gospodarczego z lat 1993-1995.
rozpocznij naukę
17 kwietnia 1996
Podpisano deklarację o utworzeniu Akcji Wyborczej „Solidarność”.
rozpocznij naukę
8 czerwca 1996
Sejm zliberalizował tzw. ustawę aborcyjną.
rozpocznij naukę
30 sierpnia 1996
Podpisanie przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Konstytucji RP.
rozpocznij naukę
2 kwietnia 1997
W referendum konstytucyjnym 52% głosujących opowiedziało się za przyjęciem nowej konstytucji.
rozpocznij naukę
25 maja 1997
Rozpoczęła się w Polsce „powódź tysiąclecia”, nazwana tak ze względu na straty, jakie wyrządziła.
rozpocznij naukę
7 lipca 1997
Wybory parlamentarne wygrane przez AWS (w dalszej kolejności: SLD, UW, PSL, ROP).
rozpocznij naukę
21 września 1997
Weszła w życie Konstytucja RP podpisana 2 kwietnia 1997 r.
rozpocznij naukę
17 października 1997
Powstał koalicyjny rząd AWS-UW na czele z premierem Jerzym Buzkiem, uzyskał poparcie Sejmu.
rozpocznij naukę
10-11 listopada 1997
Sejm RP przyjął ustawę w sprawie członkostwa Polski w UE.
rozpocznij naukę
20 marca 1998
W wyniku wprowadzenia nowej ustawy o podziale administracyjnym nastąpił podział Polski na 16 województw.
rozpocznij naukę
18 lipca 1998
Sejm uchwalił ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej.
rozpocznij naukę
23 września 1998
Wybory samorządowe, w których najwięcej mandatów zdobyły: Akcja Wyborcza Solidarność, SLD i Przymierze Społeczne.
rozpocznij naukę
11 października 1998
Sejm znowelizował kodeks karny, zaostrzając jego przepisy.
rozpocznij naukę
20 maja 1999
Juliusz Braun (UW) został nowym przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
rozpocznij naukę
6 lipca 1999
Marian Krzaklewski został jednogłośnie wybrany na przewodniczącego Akcji Wyborczej „Solidarność”.
rozpocznij naukę
29 lipca 1999
Odbył się I Kongres nowej partii – Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
rozpocznij naukę
18-19 grudnia 1999

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.