Instytucje i organy Unii Europejskiej

 0    20 fiszek    Mimisia
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Czym jest Rada Europy?
rozpocznij naukę
instytucją niezależną od Unii Europejskiej, ma siedzibę w Strasburgu, każdy kraj ubiegający się o członkostwo w UE musi być wcześniej przyjęty do Rady Europy; obecnie w RE znajduje się 47 państw europejskich (statu obserwatora posiada Stolica Apostolska, Izrael, Japonia, Kanada, Meksyk i USA)
Kiedy została utworzona Rada Europy?
rozpocznij naukę
5 maja 1949 roku (w wyniku ustaleń Kongresu Europy, który zebrał się w 1948 roku w Hadze)
Jakie są cele Rady Europy?
rozpocznij naukę
ochrona praw człowieka; propagowanie demokracji i rządów prawa; promocja europejskiej tożsamości opartej na wspólnych wartościach mimo różnic kulturowych
Organy Rady Europy
rozpocznij naukę
Komitet Ministrów; Zgromadzenie Parlamentarne; Kongres Władz lokalnych i Regionalnych Rady Europy; Sekretariat wraz z Sekretarzem Generalnym
Rada Europy – Komitet Ministrów
rozpocznij naukę
organ decyzyjny Rady Europy, złożony z 47 ministrów sprawa zagranicznych lub wiceministrów
Rada Europy – Zgromadzenie Parlamentarne
rozpocznij naukę
636 członków (318 przedstawicieli i tyle samo zastępców) z 47 parlamentów krajowych oraz delegacje o statusie gości specjalnych
Rada Europy – Sekretariat
rozpocznij naukę
1800 osobowy sekretariat, na którego czele stoi Sekretarz Generalny
Instytucje Unii Europejskiej:
rozpocznij naukę
Rada Europejska; Parlament Europejski; Rada Unii Europejskiej; Komisja Wspólnot Europejskich (Komisja Europejska); Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (Europejski Trybunał Sprawiedliwości); Trybunał Obrachunkowy; Europejska Wspólnota Energii Atomowej
Organy pomocnicze UE:
rozpocznij naukę
Europejski Bank Centralny; Europejski Bank Inwestycyjny; Komitet Regionów; Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Rada Europejska
rozpocznij naukę
naczelny organ decyzyjny, wyznaczający kierunki rozwoju UE; forum wymiany poglądów (spotkania szefów państw pod przewodnictwem Komisji Europejskiej); zbiera się na dwóch posiedzeniach zwyczajnych w roku
Parlament Europejski
rozpocznij naukę
jednoizbowy, 5 lat kadencji, obecnie (2009) 736 eurodeputowanych (zgrupowanych według poglądów); współtworzy prawo, kontroluje budżet UE i Komisję Europejską
Rada Unii Europejskiej
rozpocznij naukę
w zależności od omawianego zagadnienia w obradach uczestniczą odpowiedni ministrowie z krajów członkowskich; główny organ decyzyjny, wyznaczający cele polityczne, posiadający władzę ustawodawczą i sprawujący wraz z Parlamentem kontrolę nad budżetem
Komisja Wspólnot Europejskich
rozpocznij naukę
organ wykonawczy UE, odpowiada za bieżącą politykę, nadzoruje zarządzanie funduszami, posiada inicjatywę legislacyjną, administruje budżetem, reprezentuje UE, prowadzi negocjacje międzynarodowe; składa się z 27 komisarzy, wybieranych na 5 lat
Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
rozpocznij naukę
pełni funkcję sądu międzynarodowego, konstytucyjnego i administracyjnego; składa się z 27 sędziów, mianowanych przez państwa członkowskie i 8 rzeczników generalnych, kadencja trwa 6 lat
Trybunał Obrachunkowy
rozpocznij naukę
kontroluje dochody i wydatki UE, przedstawia roczne sprawozdania; składa się z 27 rewidentów/księgowych wybieranych na 6 lat
Europejska Wspólnota Energii Atomowej
rozpocznij naukę
Euratom; jej zadaniem jest rozwijanie badań nad energią jądrową, rozpowszechnianie wiedzy na temat paliw atomowych, kontrola wykorzystania energii atomowej w celach pokojowych, tworzenie wspólnego rynku dla tych paliw
Europejski Bank Centralny
rozpocznij naukę
nadzoruje systemy bankowe w krajach UE; posiada wyłączne prawo emisji euro; siedziba we Frankfurcie nad Menem
Europejski Bank Inwestycyjny
rozpocznij naukę
instytucja finansowa UE, udzielająca i gwarantująca kredyty z siedzibą w Luksemburgu
Komitet Regionów
rozpocznij naukę
organ doradczy i opiniotwórczy UE, reprezentuje interesy 250 regionów; w jego skład wchodzi 344 przedstawicieli społeczności lokalnych mianowanych przez Radę Unii; powstał w 1994 roku
Komitet Ekonomiczno-Społeczny
rozpocznij naukę
organ doradczy i opiniotwórczy UE, reprezentuje interesy społeczne i ekonomiczne państw członkowskich w kwestiach socjalnych, oświaty, ochrony konsumenta, ochrony zdrowia; składa się z 344 członków, kadencja trwa 4 lata

Komentarze:

PYTANIE napisał: 2011-04-14 09:57:07
jedna z głównych instytucji Unii Europejskiej z siedzibą Strasburgu

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.