2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I

4.5  1    1 026 fiszek    ISEL.edu.pl
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

a
It costs 2 dollars a kilo.
rozpocznij naukę
przedimek nieokreślony
Kilogram (tego) kosztuje 2 dolary.

a.m.
The program starts at 8 a.m.
rozpocznij naukę
przed południem, do południa, rano
Program zaczyna się o ósmej rano.

ability
He’s got the ability to explain things clearly.
rozpocznij naukę
umiejętność
On posiada umiejętność jasnego tłumaczenia rzeczy.

be able to do something
I’m sure I’ll be able to come.
rozpocznij naukę
być w stanie coś zrobić, móc
Na pewno będę mógł przyjść.

about
His parents worry about him.
rozpocznij naukę
o; około
Jego rodzice martwią się o niego.

above
Our office is above the hairdresser’s.
rozpocznij naukę
powyżej, nad
Nasze biuro jest nad zakładem fryzjerskim.

abroad
Susan spent a year abroad.
rozpocznij naukę
za granicą
Susan spędziła rok za granicą.

absence
A lot has happened in my absence.
rozpocznij naukę
nieobecność
Wiele się wydarzyło pod moją nieobecność.

absent
Fred was absent from school.
rozpocznij naukę
nieobecny
Fred był nieobecny w szkole.

accept
I accept your offer.
rozpocznij naukę
akceptować
Akceptuję twoją ofertę.

access
Do you have access to the Internet?
rozpocznij naukę
dostęp
Czy masz dostęp do Internetu?

accident
He had an accident last week.
rozpocznij naukę
wypadek
Miał wypadek w zeszłym/ubiegłym tygodniu.

according
Everything went according to plan.
rozpocznij naukę
według, zgodnie z
Wszystko poszło zgodnie z planem.

account
I’d like to open an account.
rozpocznij naukę
konto, rachunek; raport, relacja
Chciałbym otworzyć rachunek.

accuse
She accused him of lying.
rozpocznij naukę
oskarżać
Oskarżyła go o kłamstwo.

ache
I feel an ache in my arm.
rozpocznij naukę
ból
Czuję ból w ramieniu.

achieve
He’s achieved his objectives.
rozpocznij naukę
osiągnąć
On osiągnął swoje cele.

across
I walked slowly across the street.
rozpocznij naukę
w poprzek, przez
Powoli przeszedłem przez ulicę.

act
We must act quickly.
rozpocznij naukę
akt; grać; działać, postępować
Musimy działać szybko.

action
The movie has a lot of action.
rozpocznij naukę
działanie, akcja
Film jest pełen akcji.

active
She’s a very active person.
rozpocznij naukę
aktywny
Ona jest bardzo aktywną osobą.

activity
The club offers many outdoor activities.
rozpocznij naukę
działalność, zajęcie
Klub oferuje wiele zajęć w plenerze.

actor
He’s a famous actor.
rozpocznij naukę
aktor
On jest znanym aktorem.

actress
She has always wanted to become an actress.
rozpocznij naukę
aktorka
Ona zawsze chciała zostać aktorką.

actual
What are your actual reasons?
rozpocznij naukę
faktyczny, rzeczywisty
Jakie są twoje faktyczne powody? (O co ci naprawdę chodzi?)

actually
He didn’t actually say anything important.
rozpocznij naukę
faktycznie, w rzeczywistości
W rzeczywistości nie powiedział niczego ważnego.

ad
Read all the ads in today’s newspaper.
rozpocznij naukę
ogłoszenie, reklama
Przeczytaj wszystkie reklamy w dzisiejszej gazecie.

add
Add some sugar to the cream.
rozpocznij naukę
dodawać
Dodaj (trochę) cukru do śmietany.

addition
I’ve seen a new addition to the newspaper.
rozpocznij naukę
dodatek; dodawanie
Widziałem nowy dodatek do gazety.

additional
They will need additional help.
rozpocznij naukę
dodatkowy
Będą potrzebowali dodatkowej pomocy.

address
What’s your address?
rozpocznij naukę
adres
Jaki jest twój adres?

adjective
What’s the order of adjectives?
rozpocznij naukę
przymiotnik
Jaka jest kolejność przymiotników?

admire
He admires his French teacher.
rozpocznij naukę
podziwiać
On podziwia swoją nauczycielkę francuskiego.

admit
I admit I was wrong.
rozpocznij naukę
przyznawać
Przyznaję, że się myliłem.

adult
The film is for adults only.
rozpocznij naukę
dorosły
Film jest tylko dla dorosłych.

advance
There have been rapid advances in technology.
rozpocznij naukę
postęp; posuwać się naprzód
Nastąpił szybki postęp w technice.

advantage
What are the advantages of this method?
rozpocznij naukę
zaleta, przewaga
Jakie są zalety tej metody?

adventure
They had an unforgettable adventure in Africa.
rozpocznij naukę
przygoda
Mieli w Afryce niezapomnianą przygodę.

adverb
“Quickly” is an adverb.
rozpocznij naukę
przysłówek
„Szybko” jest przysłówkiem.

advertise
A lot of companies advertise their products on the Internet.
rozpocznij naukę
reklamować, ogłaszać
Wiele firm reklamuje swoje produkty w Internecie.

advertisement
Their new advertisement was controversial.
rozpocznij naukę
reklama
Ich nowa reklama była kontrowersyjna.

advice
Can you give me some advice?
rozpocznij naukę
rada, porada
Czy możesz udzielić mi rady?

advise
He advised me to wait a couple of days.
rozpocznij naukę
doradzać
Doradził, abym zaczekał kilka dni.

affair
Don’t interfere with their affairs.
rozpocznij naukę
sprawa
Nie mieszaj się w ich sprawy.

affect
This problem affects a lot of people.
rozpocznij naukę
oddziaływać, wpływać na coś, dotyczyć
Ten problem dotyczy wielu osób.

afford
We can’t afford a new car.
rozpocznij naukę
pozwolić sobie na coś
Nie możemy pozwolić sobie na nowy samochód. (Nie stać nas na nowy samochód.)

afraid
He’s afraid of the dark.
rozpocznij naukę
przestraszony
On boi się ciemności.

Africa
There are a lot of hungry children in Africa.
rozpocznij naukę
Afryka
W Afryce jest wiele głodnych dzieci.

after
We are leaving after breakfast.
rozpocznij naukę
po
Wyjeżdżamy po śniadaniu.

afternoon
See you in the afternoon.
rozpocznij naukę
popołudnie
Do zobaczenia po południu.

again
I’d like to see you again.
rozpocznij naukę
znowu
Chciałbym cię znów zobaczyć.

against
We’re against animal testing.
rozpocznij naukę
przeciwko
Jesteśmy przeciwko badaniom na zwierzętach.

age
They are the same age.
rozpocznij naukę
wiek
Oni są w tym samym wieku. (Oni są rówieśnikami)

agency
She works in an advertising agency.
rozpocznij naukę
agencja
Ona pracuje w agencji reklamowej.

agent
He is an agent for insurance company.
rozpocznij naukę
agent
On jest agentem firmy ubezpieczeniowej.

ago
How long ago did he die?
rozpocznij naukę
temu
Jak dawno temu zmarł?

agree
Did she agree to go with them?
rozpocznij naukę
zgadzać się
Czy ona zgodziła się z nimi pójść?

agreement
We’ve finally reached an agreement.
rozpocznij naukę
zgoda, porozumienie
W końcu osiągnęliśmy porozumienie.

ahead
Two soldiers walked ahead of us.
rozpocznij naukę
przed, z przodu, na przedzie
Dwaj żołnierze szli przed nami.

aid
This country urgently needs humanitarian aid.
rozpocznij naukę
pomoc; pomagać
Ten kraj pilnie potrzebuje pomocy humanitarnej.

aim
I went to England with the aim of improving my English.
rozpocznij naukę
cel; dążyć do; celować
Wyjechałem do Anglii w celu poprawienia mojego angielskiego.

air
I’m going outside for some fresh air.
rozpocznij naukę
powietrze
Idę na zewnątrz zaczerpnąć świeżego powietrza.

airplane, plane
Nobody knows why the airplane crashed.
rozpocznij naukę
samolot
Nikt nie wie, dlaczego samolot się rozbił.

airport
They met me at the airport.
rozpocznij naukę
lotnisko
Spotkali mnie na lotnisku.

alcohol
Do you smoke cigarettes or drink alcohol?
rozpocznij naukę
alkohol
Czy palisz papierosy albo pijesz alkohol?

alike
They are very much alike.
rozpocznij naukę
podobny
Oni są bardzo podobni (do siebie).

alive
The miners are still alive.
rozpocznij naukę
żywy
Górnicy są wciąż żywi.

all
That’s all she said.
rozpocznij naukę
wszystko; wszyscy
To wszystko, co powiedziała.

allow
Do your parents allow you to go out alone?
rozpocznij naukę
pozwalać
Czy rodzice pozwalają ci samemu wychodzić (z domu)?

almost
I’ve almost finished this book.
rozpocznij naukę
prawie
Prawie skończyłem tę książkę.

alone
Leave me alone!
rozpocznij naukę
sam
Zostaw mnie samego!

along
Every evening I walked along the beach.
rozpocznij naukę
wzdłuż
Co wieczór spacerowałem wzdłuż plaży.

already
She’s already left.
rozpocznij naukę
już
Ona już wyszła.

also
I also speak a little Spanish.
rozpocznij naukę
także
Mówię także trochę po hiszpańsku.

although
My daughter went to school although she was ill.
rozpocznij naukę
chociaż
Moja córka poszła do szkoły, chociaż była chora.

always
Peter is always late.
rozpocznij naukę
zawsze
Piotr zawsze się spóźnia.

I am
I am a good student.
rozpocznij naukę
jestem
Jestem dobrym studentem/uczniem.

ambassador
The Russian ambassador to Poland didn’t appear at the meeting.
rozpocznij naukę
ambasador
Rosyjski ambasador w Polsce nie pojawił się na spotkaniu.

ambulance
Call an ambulance!
rozpocznij naukę
karetka pogotowia
Wezwij karetkę/pogotowie!

America
I’m flying to America this weekend.
rozpocznij naukę
Ameryka
Lecę do Ameryki w ten weekend.

American
I don’t like the American accent.
rozpocznij naukę
amerykański
Nie lubię amerykańskiego akcentu.

among
There are three children among the passengers.
rozpocznij naukę
wśród
Wśród pasażerów jest troje/trójka dzieci.

amount
It will cost a huge amount of money.
rozpocznij naukę
suma, kwota
To będzie kosztowało ogromną sumę pieniędzy.

amuse
His joke amused everybody.
rozpocznij naukę
bawić, rozbawić
Jego żart rozbawił wszystkich.

an
Her husband is an architect.
rozpocznij naukę
przedimek nieokreślony
Jej mąż jest architektem.

and
Come and see who’s here!
rozpocznij naukę
i; a
Chodź zobaczyć, kto tu jest!

angle
In a square all angles are right angles.
rozpocznij naukę
kąt
W kwadracie wszystkie kąty są proste.

angry
Michelle is angry with me.
rozpocznij naukę
zły, rozzłoszczony
Michelle jest na mnie zła.

animal
Wild animals shouldn’t be kept in cages.
rozpocznij naukę
zwierzę
Dzikich zwierząt nie powinno się trzymać w klatkach.

announce
They announced they were going to get married.
rozpocznij naukę
ogłaszać
Ogłosili, że zamierzają się pobrać.

annoy
Things like these always annoy me.
rozpocznij naukę
drażnić, irytować
Takie rzeczy zawsze mnie irytują.

another
He’s looking for another job.
rozpocznij naukę
inny
On szuka innej pracy.

answer
There’s no easy answer to this question.
rozpocznij naukę
odpowiedź
Nie ma łatwej odpowiedzi na to pytanie.

anxious
She is very anxious about her future.
rozpocznij naukę
zaniepokojony
Ona jest bardzo zaniepokojona o swoją przyszłość.

any
Do you have any questions?
rozpocznij naukę
jakiś
Masz jakieś pytania?

anybody
Is anybody here?
rozpocznij naukę
ktoś, ktokolwiek
Czy ktoś tu jest?

anyhow
Anyhow, I won’t be able to help you.
rozpocznij naukę
w każdym razie; tak czy owak
Tak czy owak, nie będę mógł ci pomóc.

anyone
Is anyone listening to me?
rozpocznij naukę
ktoś, ktokolwiek
Czy ktoś mnie słucha?

anything
Can I do anything for you?
rozpocznij naukę
coś, cokolwiek
Czy mogę coś dla ciebie zrobić?

anyway
Anyway, that’s what she told me.
rozpocznij naukę
tak czy inaczej; w każdym razie
W każdym razie tak mi powiedziała.

anywhere
Have you seen John anywhere?
rozpocznij naukę
gdzieś, gdziekolwiek
Widziałeś gdzieś Johna?

apart
You can never see them apart.
rozpocznij naukę
osobno
Nigdy nie zobaczysz ich osobno.

apartment
I want to live in a spacious apartment.
rozpocznij naukę
mieszkanie (American English)
Chcę mieszkać w przestronnym mieszkaniu.

apologise BE/apologize AE
She apologised for being late.
rozpocznij naukę
przepraszać
Przeprosiła za spóźnienie.

appear
Her husband suddenly appeared in the doorway.
rozpocznij naukę
pojawiać się
Jej mąż nagle pojawił się w drzwiach.

appearance
She was shocked by his appearance.
rozpocznij naukę
wygląd
Była zaszokowana jego wyglądem.

apple
Don’t eat unripe apples.
rozpocznij naukę
jabłko
Nie jedz niedojrzałych jabłek.

application
He has sent off a lot of job applications.
rozpocznij naukę
podanie; zastosowanie
Wysłał wiele podań o pracę.

apply
I applied for an American visa.
rozpocznij naukę
ubiegać się, składać wniosek; stosować, używać
Złożyłem wniosek o amerykańską wizę.

appoint
He was appointed to conduct the inquiry.
rozpocznij naukę
wyznaczyć
Został wyznaczony do prowadzenia śledztwa.

appointment
I’d like to make an appointment with Dr Jones.
rozpocznij naukę
umówione spotkanie
Chciałbym umówić się na wizytę u doktora Jonesa.

appropriate
These shoes aren’t appropriate for hiking.
rozpocznij naukę
właściwy, odpowiedni
Te buty nie są odpowiednie do pieszych wycieczek.

approve
My parents don’t approve of me going out with him.
rozpocznij naukę
aprobować
Moi rodzice nie aprobują tego, że z nim chodzę.

April
They divorced in April.
rozpocznij naukę
kwiecień
Rozwiedli się w kwietniu.

are
Where are you from?
rozpocznij naukę
jesteś, jesteście, jesteśmy, są
Skąd jesteś?

area
What’s the area of Poland?
rozpocznij naukę
obszar, powierzchnia
Jaka jest powierzchnia Polski?

argue
They are always arguing.
rozpocznij naukę
kłócić się
Oni zawsze się kłócą.

argument
An argument about taxes broke out in the parliament.
rozpocznij naukę
argument; kłótnia
W parlamencie wybuchła kłótnia o podatki.

arise
The problem arose from a lack of communication.
rozpocznij naukę
powstawać; pojawiać się
Problem powstał z braku porozumienia.

arm
He put his arms around her shoulders.
rozpocznij naukę
ramię
Wziął ją w ramiona.

arms
Arms trade is forbidden in this country.
rozpocznij naukę
broń
Handel bronią jest w tym kraju zakazany.

army
He joined the army at the age of 20.
rozpocznij naukę
armia, wojsko
Wstąpił do wojska w wieku 20 lat.

around
When he can’t fall asleep, he walks around his bed.
rozpocznij naukę
dookoła, wokół
Kiedy on nie może zasnąć, chodzi wokół łóżka.

arrange
They can arrange it for a small charge.
rozpocznij naukę
organizować
Oni mogą to zorganizować za niewielką opłatą.

arrangement
I have to make arrangements for my journey.
rozpocznij naukę
porozumienie, umowa
Muszę poczynić przygotowania do podróży.

arrest
The police arrested the gang boss.
rozpocznij naukę
aresztować
Policja aresztowała szefa gangu.

arrival
The arrival of the plane was delayed.
rozpocznij naukę
przybycie, przyjazd, przylot
Przylot samolotu był opóźniony.

arrive
Many guests arrived at the wedding.
rozpocznij naukę
przybywać
Na wesele przybyło wielu gości.

art
I don’t understand modern art.
rozpocznij naukę
sztuka
Nie rozumiem sztuki nowoczesnej.

article
Have you read this article?
rozpocznij naukę
artykuł
Przeczytałeś ten artykuł?

artificial
It’s an artificial lake.
rozpocznij naukę
sztuczny
To sztuczne jezioro.

as
She lived in the country as a child.
rozpocznij naukę
jako
Mieszkała w tym kraju jako dziecko.

ashamed
You should be ashamed of yourself!
rozpocznij naukę
zawstydzony
Powinieneś się wstydzić!

Asia
We are planning to go on a trip to Asia.
rozpocznij naukę
Azja
Planujemy jechać w podróż do Azji.

ask
I’d like to ask you something.
rozpocznij naukę
pytać; prosić
Chciałbym cię o coś zapytać.

to be asleep
When I get back from work, she is already asleep.
rozpocznij naukę
spać
Gdy wracam z pracy, ona już śpi.

association
All members of the association arrived at the meeting.
rozpocznij naukę
stowarzyszenie
Wszyscy członkowie stowarzyszenia przybyli na spotkanie.

assume
I assume you’re coming too.
rozpocznij naukę
zakładać
Zakładam, że ty też przyjdziesz.

at
Megan told us this story at dinner.
rozpocznij naukę
przy, u, w, na, o, po
Megan opowiedziała nam tę historię przy obiedzie.

atmosphere
There’s a good atmosphere in the team.
rozpocznij naukę
atmosfera
W zespole jest dobra atmosfera.

attack
He was attacked by a gang of youths.
rozpocznij naukę
atak; atakować
Został zaatakowany przez bandę/grupę młodych ludzi.

attempt
Her last attempt was successful.
rozpocznij naukę
próba; próbować, usiłować
Jej ostatnia próba była udana.

attend
Over a thousand people attended the demonstration.
rozpocznij naukę
uczęszczać, brać udział
W demonstracji wzięło udział ponad tysiąc osób.

attention
May I have your attention please?
rozpocznij naukę
uwaga
Mogę prosić o uwagę?

attract
This resort attracts a lot of tourists.
rozpocznij naukę
przyciągać
Ta miejscowość wypoczynkowa przyciąga wielu turystów.

attractive
She is the most attractive girl in my class.
rozpocznij naukę
atrakcyjny
Ona jest najbardziej atrakcyjną dziewczyną w mojej klasie.

audience
The audience started clapping.
rozpocznij naukę
widownia, publiczność
Publiczność zaczęła bić brawo.

August
They want to go on holiday in August.
rozpocznij naukę
sierpień
Chcą wyjechać na wakacje w sierpniu.

aunt
My aunt is a very rich woman.
rozpocznij naukę
ciotka
Moja ciotka jest bardzo bogatą kobietą.

Australia
He chose an English school in Australia.
rozpocznij naukę
Australia
Wybrał angielską szkołę w Australii.

author
Who is the author of this book?
rozpocznij naukę
autor
Kto jest autorem tej książki?

autumn
Some people think autumn is the most beautiful season.
rozpocznij naukę
jesień
Niektórzy ludzie uważają, że jesień jest najpiękniejszą porą roku.

available
The information is available for free on the Internet.
rozpocznij naukę
osiągalny, dostępny
Informacja jest dostępna za darmo w Internecie.

average
That’s the average price.
rozpocznij naukę
średnia
To jest średnia cena.

avoid
Let’s try to avoid rush hour traffic.
rozpocznij naukę
unikać
Spróbujmy uniknąć jazdy w godzinach szczytu.

awake
Babies often awake several times at night.
rozpocznij naukę
budzić się, uświadomić sobie; przebudzony
Niemowlęta często budzą się kilka razy w ciągu nocy.

award
His film won an award.
rozpocznij naukę
nagroda; nagradzać
Jego film zdobył nagrodę.

aware
I wasn’t aware of the danger.
rozpocznij naukę
świadomy
Nie byłem świadomy niebezpieczeństwa/zagrożenia.

away
Stay away from me!
rozpocznij naukę
z dala, daleko
Trzymaj się z dala ode mnie!

baby
His wife is expecting a baby.
rozpocznij naukę
niemowlę; kochanie
Jego żona spodziewa się dziecka.

back
Please lie down on your back.
rozpocznij naukę
plecy; do tyłu
Proszę położyć się na plecach.

backwards
I took a step backwards.
rozpocznij naukę
wstecz, do tyłu
Zrobiłem krok w tył.

bad
He’s a very bad driver.
rozpocznij naukę
zły, kiepski
On jest bardzo kiepskim kierowcą.

bag
The bag has a lot of side pockets.
rozpocznij naukę
torba
Torba ma dużo bocznych kieszeni.

baggage
Do you have a lot of baggage?
rozpocznij naukę
bagaż
Masz dużo bagażu?

bake
Will you bake a cake for me?
rozpocznij naukę
piec, upiec
Upieczesz mi ciasto?

balance
I lost my balance and fell on the ground.
rozpocznij naukę
równowaga
Straciłem równowagę i upadłem na ziemię.

ball
He kicked the ball with his left leg.
rozpocznij naukę
piłka
Kopnął piłkę lewą nogą.

balloon
Children like playing with balloons.
rozpocznij naukę
balon
Dzieci lubią bawić się balonami.

banana
I’ve bought a bunch of bananas at the market.
rozpocznij naukę
banan
Kupiłem kiść bananów na targu.

band
I used to play in a band.
rozpocznij naukę
zespół; banda
Grywałem w zespole.

bank
She keeps money in the bank.
rozpocznij naukę
bank
Ona trzyma pieniądze w banku.

bar
Let’s meet at the bar in an hour.
rozpocznij naukę
tabliczka (czekolady); pręt; bar
Spotkajmy się w barze za godzinę.

base
This is an excellent base for hiking in the Tatras.
rozpocznij naukę
baza
To jest świetna baza do wycieczek w Tatry.

basic
I have a basic knowledge of French.
rozpocznij naukę
podstawowy
Mam podstawową znajomość francuskiego. (Znam podstawy francuskiego.)

basis
What is the basis of your theory?
rozpocznij naukę
podstawa
Co jest podstawą twojej teorii?

basket
Put it in the basket.
rozpocznij naukę
kosz, koszyk
Włóż to do koszyka.

bath
I need to take a bath.
rozpocznij naukę
wanna; kąpiel
Muszę się wykąpać.

bathroom
Sophie hasn’t got a shower in her bathroom.
rozpocznij naukę
łazienka
Sophie nie ma prysznica w swojej łazience.

battle
They lost the first battle.
rozpocznij naukę
bitwa
Przegrali pierwszą bitwę.

be
What can it be?
rozpocznij naukę
być
Co to może być?

beach
California is famous for its sandy beaches.
rozpocznij naukę
plaża
Kalifornia jest znana ze swych piaszczystych plaż.

bean
Every day we had beans for breakfast.
rozpocznij naukę
fasola
Codziennie mieliśmy/jedliśmy fasolę na śniadanie.

bear
I can’t bear her.
rozpocznij naukę
niedźwiedź; znosić
Nie znoszę jej.

beard
My uncle has a thick beard.
rozpocznij naukę
broda
Mój wujek ma gęstą brodę.

beat
He says he has been beaten by the police.
rozpocznij naukę
bić; uderzenie
Mówi, że został pobity przez policję.

beautiful
She’s got beautiful eyes.
rozpocznij naukę
piękny
Ona ma piękne oczy.

beauty
Here you can fully admire the beauty of nature.
rozpocznij naukę
piękno
Tu możesz w pełni podziwiać piękno przyrody.

because
I went to bed early because I had to get up at 5.
rozpocznij naukę
ponieważ
Poszedłem do łóżka wcześnie, ponieważ musiałem wstać o piątej.

become
We’ve become great friends.
rozpocznij naukę
stać się, zostać
Zostaliśmy wielkimi przyjaciółmi.

bed
On Sunday I got out of bed at noon.
rozpocznij naukę
łóżko
W niedzielę wstałem (z łóżka) w południe.

bedroom
The house has three bedrooms.
rozpocznij naukę
sypialnia
Dom ma trzy sypialnie.

beer
You drink too much beer.
rozpocznij naukę
piwo
Pijesz za dużo piwa.

before
I’ll be back before midnight.
rozpocznij naukę
przed, zanim
Wrócę przed północą.

beg
I beg you not to tell him.
rozpocznij naukę
prosić, błagać
Błagam cię, nie mów mu.

begin
My next class begins in half an hour.
rozpocznij naukę
zaczynać
Moje następne zajęcia zaczynają się za pół godziny.

beginning
Start from the beginning, please.
rozpocznij naukę
początek
Proszę zacząć od początku.

behave
My daughter sometimes behaves badly.
rozpocznij naukę
zachować się
Moja córka czasem źle się zachowuje.

behaviour BE/behavior AE
Your behaviour is unacceptable.
rozpocznij naukę
zachowanie
Twoje zachowanie jest niedopuszczalne.

behind
The sun disappeared behind a cloud.
rozpocznij naukę
za, z tyłu
Słońce zniknęło za chmurą.

belief
It is against my religious beliefs.
rozpocznij naukę
wiara; przekonanie
To (jest) wbrew moim religijnym przekonaniom.

believe
Do you believe in God?
rozpocznij naukę
wierzyć
Czy wierzysz w Boga?

bell
The bell doesn’t work.
rozpocznij naukę
dzwon, dzwonek
Dzwonek nie działa.

belong
Does this pen belong to you?
rozpocznij naukę
należeć
Czy to pióro należy do ciebie?

below
The temperature is 10 degrees below zero.
rozpocznij naukę
poniżej
Temperatura wynosi 10 stopni poniżej zera.

belt
Fasten your seat belt.
rozpocznij naukę
pas, pasek
Zapnij swój pas (bezpieczeństwa).

bend
I can’t bend my arm.
rozpocznij naukę
zginać
Nie mogę zgiąć ramienia.

benefit
I think you will benefit a lot from that.
rozpocznij naukę
korzyść; zasiłek; korzystać; przynosić korzyść
Myślę, że wiele na tym skorzystasz.

beside
Come and sit beside me.
rozpocznij naukę
obok, przy
Chodź i usiądź przy mnie.

besides
Besides, I don’t like crowded places.
rozpocznij naukę
poza tym, ponadto
Poza tym, nie lubię zatłoczonych miejsc.

best
She’s my best friend.
rozpocznij naukę
najlepszy
Ona jest moją najlepszą przyjaciółką.

better
This computer is better than mine.
rozpocznij naukę
lepszy
Ten komputer jest lepszy od mojego.

between
He’s sitting between the two girls.
rozpocznij naukę
między, pomiędzy
On siedzi (po)między dwiema dziewczynami.

beyond
Don’t go beyond the town.
rozpocznij naukę
poza
Nie wyjeżdżaj poza miasto.

big
Our neighbours have a really big house.
rozpocznij naukę
duży
Nasi sąsiedzi mają naprawdę duży dom.

bike, bicycle
He goes to work by bike.
rozpocznij naukę
rower
On jeździ do pracy na rowerze.

bill
I have a stack of bills to pay.
rozpocznij naukę
rachunek; banknot
Mam stos rachunków do zapłacenia.

bind
The hijackers bound his hands.
rozpocznij naukę
wiązać
Porywacze związali mu ręce.

bird
A beautiful bird is sitting on the roof.
rozpocznij naukę
ptak
Na dachu siedzi piękny ptak.

birth
What’s your date of birth?
rozpocznij naukę
narodziny, urodzenie
Jaka jest twoja data urodzenia?

birthday
My birthday is coming soon.
rozpocznij naukę
urodziny
Wkrótce będą moje urodziny.

bit
Give me a bit of chocolate.
rozpocznij naukę
kawałek
Daj mi kawałek czekolady.

bite
On my way home I was bitten by a dog.
rozpocznij naukę
gryźć
W drodze do domu zostałem pogryziony przez psa.

bitter
It has a bitter taste.
rozpocznij naukę
gorzki
To ma gorzki smak.

black
She was dressed in black.
rozpocznij naukę
czarny
Była ubrana na czarno.

blame
He blames me for his problems.
rozpocznij naukę
wina; winić
On obwinia mnie za swoje problemy.

bleed
My nose is bleeding.
rozpocznij naukę
krwawić
Krwawi mi nos.

blind
He’s been blind since birth.
rozpocznij naukę
niewidomy, ślepy
Jest niewidomy od urodzenia.

block
A fallen tree was blocking the road.
rozpocznij naukę
blok; blokować
Zwalone drzewo blokowało drogę.

blood
She lost a lot of blood.
rozpocznij naukę
krew
Straciła dużo krwi.

blow
He blew the dust off the old book.
rozpocznij naukę
dmuchać; wiać
Zdmuchnął kurz ze starej książki.

blue
She’s wearing a long blue dress.
rozpocznij naukę
niebieski
Jest ubrana w długą niebieską suknię.

board
There are a lot of notices on the board.
rozpocznij naukę
deska; tablica; pokład statku, samolotu; zarząd
Na tablicy jest dużo ogłoszeń.

boat
The boat started to rock.
rozpocznij naukę
łódź
Łódź zaczęła się kołysać.

body
His body was covered in mud.
rozpocznij naukę
ciało
Jego ciało było pokryte błotem.

boil
I boiled potatoes for dinner.
rozpocznij naukę
gotować się
Ugotowałem ziemniaki na obiad.

bomb
The bomb killed a lot of people.
rozpocznij naukę
bomba
Bomba zabiła wielu ludzi.

bone
She gave the dog a bone.
rozpocznij naukę
kość
Dała psu kość.

book
I booked two tickets to Dublin.
rozpocznij naukę
książka; rezerwować
Zarezerwowałem dwa bilety do Dublina.

boot
The shopping is in the boot of my car.
rozpocznij naukę
but; bagażnik (British English)
Zakupy są w bagażniku mojego samochodu.

border
Right now we are crossing the border between Poland and the Czech Republic.
rozpocznij naukę
granica
Właśnie przekraczamy granicę między Polską a Czechami.

borrow
Can I borrow your car?
rozpocznij naukę
pożyczać (od kogoś)
Mogę pożyczyć twój samochód?

boss
Where’s the boss?
rozpocznij naukę
szef, szefowa
Gdzie jest szef?

both
Both my sisters are older than me.
rozpocznij naukę
obaj
Obie moje siostry są starsze ode mnie.

bottle
Pull the cork from the bottle.
rozpocznij naukę
butelka
Wyciągnij korek z butelki.

bottom
The money was at the bottom of the box.
rozpocznij naukę
dno; tyłek
Pieniądze były na dnie pudełka.

box
Ann keeps her toys in a wooden box.
rozpocznij naukę
pudełko, pudło
Anna trzyma swoje zabawki w drewnianym pudle.

boy
Be a good boy!
rozpocznij naukę
chłopiec
Bądź grzecznym chłopcem!

boyfriend
I’ve been with my boyfriend for about two years.
rozpocznij naukę
chłopak, sympatia
Byłam z moim chłopakiem około dwóch lat.

brain
The brain is the control centre of the nervous system.
rozpocznij naukę
mózg
Mózg to centrum sterowania układu nerwowego.

brave
He’s as brave as a lion.
rozpocznij naukę
odważny
Jest odważny jak lew.

bread
Buy 2 loaves of bread.
rozpocznij naukę
chleb
Kup dwa bochenki chleba.

break
How long is the lunch break?
rozpocznij naukę
przerwa; przerwać; złamać; zepsuć
Ile trwa przerwa na lunch?

breakfast
What did you have for breakfast?
rozpocznij naukę
śniadanie
Co miałeś/jadłeś na śniadanie?

breath
I need to get my breath back.
rozpocznij naukę
oddech
Muszę złapać oddech.

breathe
Breathe slowly and deeply.
rozpocznij naukę
oddychać
Oddychaj powoli i głęboko.

bridge
Walk across the bridge and turn left.
rozpocznij naukę
most; brydż
Przejdź przez most i skręć w lewo.

brief
His speech was very brief.
rozpocznij naukę
krótki, zwięzły
Jego mowa była bardzo krótka.

bright
I like bright colours.
rozpocznij naukę
jasny
Lubię jasne kolory.

bring
I’ve brought her a bunch of roses.
rozpocznij naukę
przynosić
Przyniosłem jej bukiet róż.

British
She has a strong British accent.
rozpocznij naukę
brytyjski
Ona ma silny brytyjski akcent.

broad
He has broad shoulders.
rozpocznij naukę
szeroki
On ma szerokie ramiona.

broadcast
The program is broadcast on the radio.
rozpocznij naukę
audycja, transmisja; nadawać, transmitować
Program jest nadawany w/przez radio.

brother
She has a five-year-old brother.
rozpocznij naukę
brat
Ona ma pięcioletniego brata.

brown
The door was painted brown.
rozpocznij naukę
brązowy
Drzwi były pomalowane na brązowo.

brush
Brush your teeth twice a day.
rozpocznij naukę
szczotka; szczotkować
Szczotkuj zęby dwa razy dziennie.

build
They built a house near the lake.
rozpocznij naukę
budować
Wybudowali dom niedaleko jeziora.

building
Several buildings were destroyed.
rozpocznij naukę
budynek
Kilka budynków zostało zniszczonych.

burn
They burnt all the rubbish.
rozpocznij naukę
palić
Spalili wszystkie śmieci.

burst
I lost control of my car when a tyre burst.
rozpocznij naukę
pękać
Straciłem panowanie nad samochodem, kiedy pękła opona.

bus
I always go to work by bus.
rozpocznij naukę
autobus
Zawsze jeżdżę do pracy autobusem.

business
It’s none of your business.
rozpocznij naukę
biznes; sprawa
To nie twoja sprawa.

businessman; businesswoman
He looks like a businessman.
rozpocznij naukę
biznesmen; bizneswoman
On wygląda na biznesmena.

busy
Are you busy tonight?
rozpocznij naukę
zajęty
Jesteś zajęty dziś wieczorem?

but
I called him but he wasn’t at home.
rozpocznij naukę
ale
Zadzwoniłem do niego, ale nie było go w domu.

butter
My children don’t like bread and butter.
rozpocznij naukę
masło
Moje dzieci nie lubią chleba z masłem.

button
Click the right mouse button.
rozpocznij naukę
przycisk; guzik
Kliknij prawym przyciskiem myszy.

buy
I went to the shop to buy some sweets.
rozpocznij naukę
kupować
Poszedłem do sklepu by kupić trochę słodyczy.

by
She was sitting by the fire.
rozpocznij naukę
przy; przez
Siedziała przy ogniu.

bye
Bye, see you later.
rozpocznij naukę
do widzenia
Cześć, do zobaczenia.

cable
I had cable TV installed last week.
rozpocznij naukę
kabel
W ubiegłym tygodniu założyli mi telewizję kablową.

cafe
We had ice-cream in a cafe.
rozpocznij naukę
kawiarnia
Zjedliśmy lody w kawiarni.

cake
Don’t eat cakes before dinner.
rozpocznij naukę
ciasto, ciastko, tort
Nie jedz ciastek przed obiadem.

call
Can I ask who’s calling?
rozpocznij naukę
wołać; telefonować
Mogę zapytać, kto dzwoni?

calm
She is always calm.
rozpocznij naukę
spokojny
Ona jest zawsze spokojna.

camera
Professional cameras are very expensive.
rozpocznij naukę
aparat fotograficzny; kamera
Profesjonalne aparaty fotograficzne są bardzo drogie.

camp
We set up camp near the river.
rozpocznij naukę
obóz
Rozbiliśmy obóz niedaleko rzeki.

can
Can I speak to Rachel, please?
rozpocznij naukę
móc; umieć
Czy mogę rozmawiać z Rachel?

cap
He wears his cap backwards.
rozpocznij naukę
czapka
Nosi czapkę tyłem do przodu.

capital
What’s the capital of Canada?
rozpocznij naukę
stolica
Co jest stolicą Kanady?

captain
The captain gave the order to abandon ship.
rozpocznij naukę
kapitan
Kapitan wydał rozkaz, by opuścić statek.

car
Rolls Royce is an expensive car.
rozpocznij naukę
samochód
Rolls Royce to drogi samochód.

card
They play cards every Saturday.
rozpocznij naukę
karta
Grają w karty w każdą sobotę.

care
Everybody should care about the environment.
rozpocznij naukę
troska; troszczyć się, dbać
Wszyscy powinni dbać o środowisko.

careful
I am always careful in the city at night.
rozpocznij naukę
ostrożny
Nocą w mieście zawsze jestem ostrożna.

carrot
Carrot-and-stick policy doesn’t always work.
rozpocznij naukę
marchew
Metoda kija i marchewki nie zawsze działa/skutkuje.

carry
Some teenagers carry guns to school.
rozpocznij naukę
nosić
Niektórzy nastolatkowie noszą broń do szkoły.

case
In a case like this we need to be careful.
rozpocznij naukę
sprawa, przypadek; futerał
W sprawie takiej jak ta powinniśmy być ostrożni.

cash
I have no cash on me.
rozpocznij naukę
gotówka
Nie mam przy sobie gotówki.

castle
We visited the ruins of a 13th century castle.
rozpocznij naukę
zamek
Zwiedziliśmy ruiny XIII-wiecznego zamku.

cat
She is allergic to cats.
rozpocznij naukę
kot
Ona ma alergię na koty.

catch
The police haven’t caught the thief yet.
rozpocznij naukę
łapać
Policja jeszcze nie złapała złodzieja.

category
I don’t know which category it belongs to.
rozpocznij naukę
kategoria
Nie wiem, do której kategorii to należy.

cause
We don’t know the cause of the accident.
rozpocznij naukę
przyczyna; powodować
Nie znamy przyczyny wypadku.

cell
The prisoner is in the cell.
rozpocznij naukę
komórka; cela
Więzień jest w celi.

cent
That’s five dollars and twenty cents.
rozpocznij naukę
cent
To jest pięć dolarów i dwadzieścia centów.

centimetre BE/centimeter AE
How many centimetres are in an inch?
rozpocznij naukę
centymetr
Ile centymetrów jest się w jednym calu?

central
We had central heating installed.
rozpocznij naukę
centralny
Zleciliśmy instalację centralnego ogrzewania.

centre BE/center AE
There are a lot of cafés in the centre of the town.
rozpocznij naukę
centrum
W centrum miasta jest wiele kawiarni.

century
This temple dates back to the second century BC.
rozpocznij naukę
wiek
Historia tej świątyni sięga II wieku p.n.e.

ceremony
The ceremony started on time.
rozpocznij naukę
ceremonia
Ceremonia zaczęła się punktualnie.

certain
I am certain that it was her.
rozpocznij naukę
pewien, jakiś; pewny
Jestem pewien, że to była ona.

certainly
I will certainly come.
rozpocznij naukę
z pewnością
Z pewnością przyjdę.

chain
The prisoner was kept in chains.
rozpocznij naukę
łańcuch
Więźnia trzymano w łańcuchach.

chair
She bought a table and four chairs.
rozpocznij naukę
krzesło
Kupiła stół i cztery krzesła.

chairman
The chairman didn’t appear at the meeting.
rozpocznij naukę
prezes
Prezes nie pojawił się na spotkaniu.

challenge
Did she rise to the challenge?
rozpocznij naukę
wyzwanie, kwestionowanie; rzucać wyzwanie, kwestionować
Czy ona sprostała wyzwaniu?

chance
He has a good chance of winning.
rozpocznij naukę
szansa
Ma dużą szansę na wygraną.

change
We didn’t notice a change in the timetable.
rozpocznij naukę
zmiana; zmieniać
Nie zauważyliśmy zmiany w rozkładzie jazdy.

channel
Which channel is the film on?
rozpocznij naukę
kanał
Na jakim kanale jest ten film?

character
Jennifer has a very gentle character.
rozpocznij naukę
charakter; znak
Jennifer ma bardzo łagodny charakter.

charge
He has been charged with murder.
rozpocznij naukę
ładować; oskarżać, obciążać; żądać
Został oskarżony o morderstwo.

chase
The dog was chasing a cat around the garden.
rozpocznij naukę
ścigać, gonić
Pies gonił kota po ogrodzie.

cheap
They sell cheap toys from China.
rozpocznij naukę
tani
Sprzedają tanie zabawki z Chin.

cheat
Chris always cheats at card games.
rozpocznij naukę
oszukiwać
Krzysiek zawsze oszukuje w kartach.

check
Check that everything is OK.
rozpocznij naukę
sprawdzać
Sprawdź, czy wszystko (jest) w porządku.

cheer
Everyone was cheering loudly.
rozpocznij naukę
pocieszać; wiwatować
Wszyscy głośno wiwatowali.

cheese
Do mice like cheese?
rozpocznij naukę
ser
Czy myszy lubią ser?

chest
He has a pain in his chest.
rozpocznij naukę
klatka piersiowa; skrzynia
On ma/czuje ból w klatce piersiowej.

chicken
On Sundays we have roast chicken for dinner.
rozpocznij naukę
kurczak
W niedzielę mamy na obiad pieczonego kurczaka.

chief
The chief of the police gave the order to kill the fugitive.
rozpocznij naukę
szef; wódz
Szef policji dał rozkaz, by zabić zbiega.

child
She acts like a child.
rozpocznij naukę
dziecko
Ona zachowuje się jak dziecko.

children
Children under 12 must be accompanied by an adult.
rozpocznij naukę
dzieci
Dzieci poniżej 12 lat muszą być w towarzystwie osoby dorosłej.

chips BE/French fries AE
Fish and chips is a classic British dish.
rozpocznij naukę
frytki
Ryba z frytkami to klasyczne brytyjskie danie.

chocolate
All children like chocolate.
rozpocznij naukę
czekolada
Wszystkie dzieci lubią czekoladę.

choice
It was a good choice.
rozpocznij naukę
wybór
To był dobry wybór.

choose
You do not choose your destiny.
rozpocznij naukę
wybierać
Nie wybierasz swojego przeznaczenia.

Christmas
How do you spend Christmas?
rozpocznij naukę
święta Bożego Narodzenia
Jak spędzasz święta Bożego Narodzenia?

church
We go to church on Sundays.
rozpocznij naukę
kościół
W niedzielę chodzimy do kościoła.

cigarette
My dad smokes a lot of cigarettes.
rozpocznij naukę
papieros
Mój tata pali dużo papierosów.

cinema
What’s on at the cinema?
rozpocznij naukę
kino
Co grają/leci w kinie?

circle
We stood in a circle holding hands.
rozpocznij naukę
okrąg, koło
Staliśmy w kole, trzymając się za ręce.

citizen
He’s a US citizen.
rozpocznij naukę
obywatel
On jest obywatelem USA.

city
What’s the most beautiful city of the world?
rozpocznij naukę
miasto
Jakie jest najpiękniejsze miasto świata?

claim
He claimed compensation for his injuries.
rozpocznij naukę
żądanie; żądać
Zażądał odszkodowania za swoje obrażenia.

class
We always travel second class.
rozpocznij naukę
klasa
Zawsze podróżujemy drugą klasą.

clean
It took me an hour to clean the shower cubicle.
rozpocznij naukę
czyścić; czysty
Zajęło mi godzinę, by wyczyścić kabinę prysznicową.

clear
Can you clear the table?
rozpocznij naukę
sprzątać; czysty
Czy możesz sprzątnąć ze stołu?

clerk
The clerk will help you fill in the form.
rozpocznij naukę
urzędnik
Urzędnik pomoże ci wypełnić formularz.

clever
She is a clever little girl.
rozpocznij naukę
sprytny; zdolny
Ona jest sprytną małą dziewczynką.

climate
The climate changes rapidly.
rozpocznij naukę
klimat
Klimat zmienia się szybko/gwałtownie.

climb
He has climbed 14 high peaks.
rozpocznij naukę
wspinać się
Wspiął się na 14 wysokich szczytów.

clock
The clock on my desk is fast.
rozpocznij naukę
zegar
Zegar na moim biurko (się) spieszy.

close
The shops close at six o’clock.
rozpocznij naukę
zamykać
Sklepy są zamykane o szóstej.

cloth
She wiped the table with a cloth.
rozpocznij naukę
tkanina, materiał; ścierka
Wytarła stół ścierką.

clothes
Women like buying clothes.
rozpocznij naukę
ubranie
Kobiety lubią kupować ubrania.

cloud
The sky is covered in clouds.
rozpocznij naukę
chmura
Niebo jest pokryte chmurami.

club
She’s a member of the chess club.
rozpocznij naukę
klub; kij golfowy
Ona jest członkiem klubu szachowego.

coach
We went to Zakopane by coach.
rozpocznij naukę
autokar; trener
Pojechaliśmy autokarem do Zakopanego.

coast
The boat sank near the coast.
rozpocznij naukę
wybrzeże
Statek zatonął niedaleko wybrzeża.

coat
Put your coat on.
rozpocznij naukę
płaszcz
Załóż płaszcz.

coffee
Would you like a cup of coffee?
rozpocznij naukę
kawa
Masz ochotę na filiżankę kawy?

coin
Let’s toss a coin.
rozpocznij naukę
moneta
Rzućmy monetą.

cold
It’s cold outside.
rozpocznij naukę
zimny
Na dworze jest zimno.

collect
He collects stamps and coins.
rozpocznij naukę
zbierać
On zbiera znaczki i monety.

collection
I have a big collection of seashells.
rozpocznij naukę
zbiór, kolekcja
Mam dużą kolekcję (morskich) muszli.

college
What are you going to do after college?
rozpocznij naukę
koledż
Co zamierzasz robić po koledżu?

colour BE/color AE
What colour is his car?
rozpocznij naukę
kolor
Jakiego koloru jest jego samochód?

comb
I combed my hair before I opened the door.
rozpocznij naukę
grzebień; czesać
Uczesałem włosy, zanim otwarłem drzwi.

combine
She combines different styles.
rozpocznij naukę
łączyć
Ona łączy różne style.

come
She came home after midnight.
rozpocznij naukę
przychodzić
Przyszła do domu po północy.

comfortable
Are you comfortable on this chair?
rozpocznij naukę
wygodny
Wygodnie ci na tym krześle?

command
It was the captain’s command.
rozpocznij naukę
komenda, rozkaz; znajomość (języka); rozkazywać
To był rozkaz kapitana.

commerce
Commerce is prospering on the Internet.
rozpocznij naukę
handel
Handel rozwija się/kwitnie w Internecie.

commercial
He doesn’t like TV commercials.
rozpocznij naukę
reklama; komercyjny
On nie lubi reklam telewizyjnych.

committee
The committee consists of 5 people.
rozpocznij naukę
komitet
Komitet składa się z pięciu osób.

common
We have a lot in common.
rozpocznij naukę
wspólny
Mamy (ze sobą) wiele wspólnego.

communicate
We communicate by e-mail.
rozpocznij naukę
porozumiewać się, komunikować
Komunikujemy się przez e-mail.

community
You don’t have to isolate them from the community.
rozpocznij naukę
społeczność; społeczeństwo
Nie musisz izolować ich od społeczeństwa.

company
She works for a German company.
rozpocznij naukę
firma; towarzystwo
Ona pracuje dla niemieckiej firmy.

compare
Compare the two illustrations.
rozpocznij naukę
porównywać
Porównaj te dwie ilustracje.

comparison
To have a better comparison we need to have more information.
rozpocznij naukę
porównanie
By mieć lepsze porównanie, potrzebujemy więcej informacji.

competition
Peter has won a photo competition.
rozpocznij naukę
konkurencja; konkurs, zawody
Piotr wygrał konkurs fotograficzny.

complain
He complained about the cold.
rozpocznij naukę
narzekać
Narzekał na zimno.

complete
I’ve completed my work ahead of time.
rozpocznij naukę
ukończyć; kompletny
Ukończyłem (swoją) pracę przed czasem.

complex
The problem is very complex.
rozpocznij naukę
złożony
Problem jest bardzo złożony.

computer
My school bought 20 computers.
rozpocznij naukę
komputer
Moja szkoła kupiła 20 komputerów.

concern
This problem concerns us all.
rozpocznij naukę
zmartwienie; dotyczyć; martwić się
Ten problem dotyczy nas wszystkich.

concerned
I’m concerned about him.
rozpocznij naukę
zainteresowany; zmartwiony
Martwię się o niego.

concert
He’s going to give his last concert on Saturday night.
rozpocznij naukę
koncert
On da swój ostatni koncert w sobotę wieczorem.

condition
What are their conditions?
rozpocznij naukę
warunek
Jakie są ich warunki?

confidence
I have confidence in you.
rozpocznij naukę
zaufanie
Mam do ciebie zaufanie.

connect
The bridge connects the two parts of the town.
rozpocznij naukę
łączyć
Most łączy dwie części miasta.

connection
There’s no connection between the two events.
rozpocznij naukę
połączenie, związek
Nie ma związku między tymi dwoma zdarzeniami.

consider
You must consider all possibilities.
rozpocznij naukę
rozważać
Musisz rozważyć wszystkie możliwości.

consist
The book consists of four chapters.
rozpocznij naukę
składać się
Książka składa się z czterech rozdziałów.

contact
We’ve lost contact with her.
rozpocznij naukę
kontakt; kontaktować się
Straciliśmy z nią kontakt.

contain
The letter contained important information.
rozpocznij naukę
zawierać
List zawierał ważne informacje.

continue
David left but Andy continued the story.
rozpocznij naukę
kontynuować
David wyszedł, ale Andy kontynuował opowieść.

control
He didn’t control the situation.
rozpocznij naukę
kontrolować
On nie kontrolował sytuacji.

conversation
I waited until she finished a telephone conversation.
rozpocznij naukę
rozmowa
Zaczekałem, aż ona skończy rozmowę telefoniczną.

cook
She’s a brilliant cook.
rozpocznij naukę
kucharz; gotować
Ona jest doskonałą kucharką.

cool
I felt a current of cool air.
rozpocznij naukę
chłodny; świetny, super
Poczułem strumień chłodnego powietrza.

copy
Make a copy of the disk.
rozpocznij naukę
kopia; egzemplarz; kopiować
Zrób kopię dysku.

corn
The corn was swaying in the wind.
rozpocznij naukę
zboże; kukurydza
Zboże kołysało się na wietrze.

corner
The taxi rank is just round the corner.
rozpocznij naukę
róg
Postój taksówek jest zaraz za rogiem.

correct
The teacher corrected her mistakes.
rozpocznij naukę
poprawiać; poprawny
Nauczyciel poprawił jej błędy.

cost
How much does it cost?
rozpocznij naukę
koszt; kosztować
Ile to kosztuje?

cotton
This shirt is made of cotton.
rozpocznij naukę
bawełna
Ta koszula jest (zrobiona) z bawełny.

cough
I’ve got a terrible cough.
rozpocznij naukę
kaszel; kaszleć
Mam okropny kaszel.

council
English and French are the Council of Europe’s two official languages.
rozpocznij naukę
rada, narada
Angielski i francuski to dwa oficjalne języki Rady Europy.

count
You can always count on me.
rozpocznij naukę
liczyć
Zawsze możesz na mnie liczyć.

country
Brazil is a huge country.
rozpocznij naukę
kraj
Brazylia to ogromny kraj.

couple
The newly married couple went to France for their honeymoon.
rozpocznij naukę
para
Nowożeńcy wyjechali w podróż poślubną do Francji.

courage
Alex got up the courage to go in.
rozpocznij naukę
odwaga
Alex zebrał się na odwagę, aby wejść do środka.

course
The course is for advanced students.
rozpocznij naukę
kurs; danie
Kurs jest dla zaawansowanych studentów.

court
The witness didn’t appear in court.
rozpocznij naukę
sąd
Świadek nie pojawił się w sądzie.

cousin
My cousin’s name is Linda.
rozpocznij naukę
kuzyn, kuzynka
Moja kuzynka nazywa się Linda.

cover
There’s a dragon on the cover of the book.
rozpocznij naukę
okładka; osłaniać
Na okładce książki jest smok.

cow
The cows are grazing in the meadow.
rozpocznij naukę
krowa
Krowy pasą się na łące.

coward
Don’t be a coward.
rozpocznij naukę
tchórz
Nie bądź tchórzem.

crack
There are cracks in the wall.
rozpocznij naukę
pęknięcie; pękać
W ścianie są pęknięcia.

crash
He was injured in a car crash.
rozpocznij naukę
rozbić
Odniósł obrażenia w wypadku samochodowym.

crazy
You must be crazy!
rozpocznij naukę
szalony
Musisz być szalony!

cream
I ordered a cup of coffee with whipped cream.
rozpocznij naukę
śmietana; krem
Zamówiłem filiżankę kawy z bitą śmietaną.

create
He created a work of art.
rozpocznij naukę
tworzyć
Stworzył dzieło sztuki.

credit
We bought a car on credit.
rozpocznij naukę
kredyt; chluba, zaszczyt
Kupiliśmy samochód na kredyt.

crew
The ship’s crew were very kind.
rozpocznij naukę
załoga
Załoga statku była bardzo uprzejma.

crime
Crime doesn’t pay.
rozpocznij naukę
zbrodnia
Zbrodnia nie popłaca.

criminal
She doesn’t want to marry him because of his criminal record.
rozpocznij naukę
przestępca; kryminalny
Nie chce wyjść za niego za mąż ze względu na jego kryminalną przeszłość.

crop
The rain destroyed the crops.
rozpocznij naukę
plon, zbiór
Deszcz zniszczył plony.

cross
There is a cross by the altar.
rozpocznij naukę
krzyż; przekroczyć
Obok ołtarza stoi krzyż.

crowd
There is a big crowd in the shopping centre.
rozpocznij naukę
tłum, tłok
W centrum handlowym jest duży tłum.

cruel
Life is cruel.
rozpocznij naukę
okrutny
Życie jest okrutne.

crush
Crush the empty can before you put it in the rubbish bin.
rozpocznij naukę
zgniatać, kruszyć
Zgniataj puste puszki przed wrzuceniem do kosza.

cry
Why are you crying?
rozpocznij naukę
płacz; płakać
Dlaczego płaczesz?

culture
I enjoy meeting people from different cultures.
rozpocznij naukę
kultura
Lubię poznawać/spotykać ludzi z różnych kultur.

cup
Two cups of coffee, please.
rozpocznij naukę
filiżanka; puchar
Proszę dwie filiżanki kawy.

cupboard
Put the plates in the cupboard.
rozpocznij naukę
szafka
Włóż talerze do szafki.

cure
Is there a cure for cancer?
rozpocznij naukę
lekarstwo; leczyć
Czy istnieje lekarstwo na raka?

curious
I’m curious to see who will win.
rozpocznij naukę
ciekawy; wścibski
Jestem ciekaw, kto wygra.

current
What are the current fashion trends?
rozpocznij naukę
prąd; bieżący, aktualny, obecny
Jakie są aktualne trendy w modzie?

currently
I’m currently working on a big project.
rozpocznij naukę
obecnie
Pracuję obecnie nad dużym projektem.

curtain
Draw the curtains.
rozpocznij naukę
zasłona
Zasuń zasłony.

custom
It’s an old Polish custom.
rozpocznij naukę
zwyczaj
To stary polski zwyczaj.

customer
The customer is always right.
rozpocznij naukę
klient
Klient ma zawsze rację.

cut
He cut the bread into slices.
rozpocznij naukę
ciąć
Pokroił chleb (na kromki).

CV
I’ve sent them my CV.
rozpocznij naukę
życiorys, CV
Wysłałem im moje CV.

dad
My dad loves me very much.
rozpocznij naukę
tata
Mój tata bardzo mnie kocha.

daddy
Your daddy will come soon.
rozpocznij naukę
tatuś
Twój tatuś wkrótce przyjdzie.

daily
The shop is open daily from 8 a.m. till 6 p.m.
rozpocznij naukę
codziennie; dzienny
Sklep jest otwarty/czynny od 8 do 18.

damage
The rain caused a lot of damage.
rozpocznij naukę
uszkodzenie, szkoda; uszkodzić
Deszcz wyrządził wiele szkód.

dance
Shall we dance?
rozpocznij naukę
taniec; tańczyć
Zatańczymy?

danger
We’re in great danger.
rozpocznij naukę
niebezpieczeństwo
Jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie.

dangerous
The situation is very dangerous.
rozpocznij naukę
niebezpieczny, groźny
Sytuacja jest bardzo niebezpieczna.

dare
I didn’t dare to do it.
rozpocznij naukę
odważyć się
Nie odważyłem się tego zrobić.

dark
She has brown eyes and dark hair.
rozpocznij naukę
ciemny
Ona ma brązowe oczy i ciemne włosy.

date
She has a date with Ken tonight.
rozpocznij naukę
data; randka
Ona ma dziś wieczorem randkę z Kenem.

daughter
What’s your daughter’s name?
rozpocznij naukę
córka
Jak ma na imię twoja córka?

day
He took two days off.
rozpocznij naukę
dzień
Wziął dwa dni wolnego/urlopu.

dead
Her husband has been dead for 5 years.
rozpocznij naukę
martwy, nieżywy
Jej mąż nie żyje od 5 lat.

deal
Let’s make a deal.
rozpocznij naukę
porozumienie, układ; transakcja
Zawrzyjmy układ.

dear
I’m sorry, my dear, but I can’t do that for you.
rozpocznij naukę
drogi, kochany
Przykro mi, mój drogi, ale nie mogę tego dla ciebie zrobić.

death
I was bored to death.
rozpocznij naukę
śmierć
Byłem znudzony na śmierć.

debt
They are in debt.
rozpocznij naukę
dług
Oni są w długach.

December
I’m leaving in December.
rozpocznij naukę
grudzień
Wyjeżdżam w grudniu.

decide
She decided not to go.
rozpocznij naukę
decydować
Zdecydowała się nie iść.

decision
Think twice before you make a decision.
rozpocznij naukę
decyzja
Pomyśl dwa razy, zanim podejmiesz decyzję.

declare
Have you got anything to declare?
rozpocznij naukę
deklarować, zgłaszać
Czy ma pan coś do zadeklarowania (do oclenia)?

deep
How deep is the river?
rozpocznij naukę
głęboki; głęboko
Jak głęboka jest rzeka?

defeat
He was defeated in the first round.
rozpocznij naukę
pokonać
Został pokonany w pierwszej rundzie.

defence BE/defense AE
There were many people around but nobody came to her defence.
rozpocznij naukę
obrona
Było tam wielu ludzi, ale nikt nie stanął w jej obronie.

defend
She tried to defend herself.
rozpocznij naukę
bronić
Próbowała bronić się sama.

degree
It was 35 degrees in the shade.
rozpocznij naukę
stopień
Było 35 stopni w cieniu.

delay
The train was delayed for 30 minutes.
rozpocznij naukę
opóźniać, odwlekać
Pociąg był opóźniony o 30 minut.

deliver
When can you deliver the goods?
rozpocznij naukę
dostarczać
Kiedy mogą Państwo dostarczyć towar?

delivery
The price includes delivery.
rozpocznij naukę
dostawa, dowóz
Cena zawiera dostawę.

demand
I demand an explanation.
rozpocznij naukę
żądać
Żądam wyjaśnienia.

deny
He denied stealing the money.
rozpocznij naukę
zaprzeczać
Zaprzeczył temu, że ukradł pieniądze.

department
The toy department is upstairs.
rozpocznij naukę
dział, oddział
Dział zabawek jest na górze.

departure
The train’s departure was delayed.
rozpocznij naukę
odjazd, odlot
Odjazd pociągu był opóźniony.

depend
It depends on you.
rozpocznij naukę
zależeć
To zależy od ciebie.

depth
What’s the depth of the pool?
rozpocznij naukę
głębokość
Jaka jest głębokość basenu?

describe
Can you describe him?
rozpocznij naukę
opisywać
Czy możesz go opisać?

description
We need a detailed description of this place.
rozpocznij naukę
opis
Potrzebujemy szczegółowego opisu tego miejsca.

design
She designs jewellery.
rozpocznij naukę
wzór; projektować
Ona projektuje biżuterię.

desire
I have a strong desire to make a trip around the world.
rozpocznij naukę
pragnienie, chęć; pragnąć
Mam wielką chęć na podróż dookoła świata.

desk
His desk is always full of documents.
rozpocznij naukę
biurko
Jego biurko jest zawsze pełne dokumentów.

despite
He went out despite the rain.
rozpocznij naukę
pomimo
Wyszedł (z domu) pomimo deszczu.

destroy
The bomb destroyed the village.
rozpocznij naukę
zniszczyć
Bomba zniszczyła wieś.

detail
Could you give me more details?
rozpocznij naukę
szczegół
Mógłbyś podać mi więcej szczegółów?

determine
The detailed investigation will determine what really happened.
rozpocznij naukę
określać, ustalać
Szczegółowe dochodzenie ustali, co się naprawdę wydarzyło.

develop
They are trying to develop the business.
rozpocznij naukę
rozwijać
Próbują rozwinąć firmę.

device
The device automatically cuts off the power.
rozpocznij naukę
urządzenie, przyrząd
Urządzenie automatycznie odłącza zasilanie.

devil
The name “devil” derives from the Greek word “diabolos”.
rozpocznij naukę
diabeł
Nazwa „diabeł” pochodzi od greckiego słowa „diabolos”.

diamond
The diamond is one of the most valuable gemstones.
rozpocznij naukę
diament
Diament jest jednym z najcenniejszych kamieni szlachetnych.

dictionary
Look it up in a dictionary.
rozpocznij naukę
słownik
Poszukaj tego w słowniku.

die
He died of lung cancer last year.
rozpocznij naukę
umierać
Zmarł na raka płuc w ubiegłym roku.

difference
What’s the difference?
rozpocznij naukę
różnica
Jaka jest różnica?

different
The two boys are completely different.
rozpocznij naukę
różny
Ci dwaj chłopcy są (od siebie) całkiem różni.

difficult
Chinese is a difficult language to learn.
rozpocznij naukę
trudny
Chiński jest trudnym językiem do nauczenia.

dinner
What’s for dinner?
rozpocznij naukę
obiad
Co jest na obiad?

direct
You can fly direct to Boston.
rozpocznij naukę
kierować; bezpośredni, bezpośrednio
Możesz lecieć bezpośrednio do Bostonu.

direction
We’re going in the wrong direction.
rozpocznij naukę
kierunek
Idziemy w złym kierunku.

dirty
My jeans are dirty.
rozpocznij naukę
brudny
Moje dżinsy są brudne.

disabled
Are there facilities for disabled people?
rozpocznij naukę
niepełnosprawny
Czy są jakieś udogodnienia dla osób niepełnosprawnych?

disagree
I respect her but I disagree with her opinion.
rozpocznij naukę
nie zgadzać się
Szanuję ją, ale nie zgadzam się z jej opinią.

disappear
All my doubts have disappeared.
rozpocznij naukę
zniknąć
Wszystkie moje wątpliwości zniknęły.

disappoint
He really disappointed me.
rozpocznij naukę
rozczarować
On naprawdę mnie rozczarował.

disaster
Natural disasters have contributed to the crisis.
rozpocznij naukę
klęska (żywiołowa), katastrofa, nieszczęście
Klęski żywiołowe przyczyniły się do kryzysu.

disco
Young people like going to the disco.
rozpocznij naukę
dyskoteka
Młodzi ludzie lubią chodzić do dyskoteki.

discover
She discovered a new chemical element.
rozpocznij naukę
odkrywać
Odkryła nowy pierwiastek chemiczny.

discovery
They have made a discovery of great importance.
rozpocznij naukę
odkrycie
Dokonali odkrycia o wielkim znaczeniu.

discuss
She didn’t want to discuss the problem with him.
rozpocznij naukę
dyskutować, omówić
Ona nie chciała dyskutować z nim o tym problemie.

discussion
They had a long discussion on this topic.
rozpocznij naukę
dyskusja
Mieli/odbyli długą dyskusję na ten temat.

disease
She caught a rare disease.
rozpocznij naukę
choroba
Złapała rzadką chorobę.

dish
There are some vegetarian dishes on the menu.
rozpocznij naukę
danie, potrawa; naczynie
W menu jest kilka dań wegetariańskich.

distance
I could see her in the distance.
rozpocznij naukę
odległość
Widziałem ją w oddali.

distant
We will certainly visit you in the not distant future.
rozpocznij naukę
odległy, daleki
Z pewnością odwiedzimy was w niedalekiej przyszłości.

divide
Mum divided the cake into three equal parts.
rozpocznij naukę
dzielić
Mama podzieliła ciasto na trzy równe części.

do
He said he would do it.
rozpocznij naukę
robić
Powiedział, że to zrobi.

doctor
Call a doctor!
rozpocznij naukę
lekarz
Wezwij lekarza!

document
Please sign the document.
rozpocznij naukę
dokument
Proszę podpisać dokument.

dog
I’ve always wanted to have a dog.
rozpocznij naukę
pies
Zawsze chciałem mieć psa.

dollar
It costs 20 dollars.
rozpocznij naukę
dolar
To kosztuje 20 dolarów.

donkey
I saw a little donkey in the zoo.
rozpocznij naukę
osioł
Widziałem w zoo małego osła.

door
The car door is dented.
rozpocznij naukę
drzwi
Drzwi samochodu są wgniecione.

dot
She bought a dress with dots.
rozpocznij naukę
kropka, punkt
Kupiła sukienkę w kropki.

double
I’d like to book a double room with a shower.
rozpocznij naukę
podwójny
Chciałbym zarezerwować dwuosobowy pokój z prysznicem.

doubt
There’s no doubt about it.
rozpocznij naukę
wątpliwość
Nie ma co do tego wątpliwości.

down
Are you coming down?
rozpocznij naukę
na dół
Idziesz na dół?

draw
Can you draw?
rozpocznij naukę
rysować
Umiesz/potrafisz rysować?

dream
I had a strange dream.
rozpocznij naukę
sen; śnić, marzyć
Miałem dziwny sen.

dress
They were dressed neatly.
rozpocznij naukę
sukienka; ubierać (się)
Byli schludnie ubrani.

drink
We went for a drink.
rozpocznij naukę
napój; drink; pić
Wyszliśmy na drinka.

drive
I drove into town to meet my old friend.
rozpocznij naukę
jechać, prowadzić samochód
Pojechałem do miasta, by spotkać się ze starym przyjacielem.

driver
She’s a safe driver.
rozpocznij naukę
kierowca
Ona jest ostrożnym kierowcą.

drop
There was a drop in temperature.
rozpocznij naukę
kropla; spadek; upuszczać
Nastąpił spadek temperatury.

drug
The doctor prescribed me some drugs.
rozpocznij naukę
lekarstwo; narkotyk
Doktor przepisał mi lekarstwa.

dry
Wait until the paint is dry.
rozpocznij naukę
suchy; wytrawny
Zaczekaj, aż farba będzie sucha.

due
What time is the train due?
rozpocznij naukę
planowy, oczekiwany
O której godzinie pociąg ma planowy przyjazd?

dull
The film was very dull.
rozpocznij naukę
nudny
Film był bardzo nudny.

during
The students earned some money during the holidays.
rozpocznij naukę
podczas
Studenci zarobili trochę pieniędzy podczas wakacji.

dust
There’s a layer of dust on the table.
rozpocznij naukę
kurz
Na stole jest warstwa kurzu.

duty
Who is on duty today?
rozpocznij naukę
obowiązek; dyżur
Kto ma dzisiaj dyżur?

each
They each have their own room.
rozpocznij naukę
każdy
Każdy z nich ma swój pokój.

eager
She is eager to help us.
rozpocznij naukę
chętny
Ona jest chętna, by nam pomóc.

ear
Greg whispered something in her ear.
rozpocznij naukę
ucho
Greg wyszeptał jej coś do ucha.

early
Who likes getting up early?
rozpocznij naukę
wczesny, wcześnie
Kto lubi wcześnie wstawać?

earn
Doctors and nurses don’t earn much.
rozpocznij naukę
zarabiać
Lekarze i pielęgniarki nie zarabiają dużo.

earth
The Moon goes around the Earth.
rozpocznij naukę
ziemia
Księżyc krąży wokół Ziemi.

east
The sun rises in the east.
rozpocznij naukę
wschód (strona świata); wschodni
Słońce wschodzi na wschodzie.

easy
It’s easy to install this software.
rozpocznij naukę
łatwy
To oprogramowanie jest łatwe do zainstalowania.

eat
I don’t feel like eating.
rozpocznij naukę
jeść
Nie chce mi się jeść.

economic
The country is facing severe economic problems.
rozpocznij naukę
ekonomiczny, gospodarczy
Kraj staje w obliczu poważnych problemów ekonomicznych.

economy
Poland used to have a centrally planned economy.
rozpocznij naukę
gospodarka
Polska miała (kiedyś) gospodarkę centralnie planowaną.

edge
The tanks were waiting on the edge of town.
rozpocznij naukę
krawędź, skraj; ostrze
Czołgi czekały na skraju miasta.

education
The standard of education in Japan is high.
rozpocznij naukę
edukacja, wykształcenie
Poziom wykształcenia w Japonii jest wysoki.

effect
What effect did that have on the situation?
rozpocznij naukę
efekt, wpływ
Jaki miało to wpływ na sytuację?

effective
The treatment is very effective.
rozpocznij naukę
efektywny, skuteczny
Leczenie jest bardzo skuteczne.

effort
I put a lot of effort into that essay.
rozpocznij naukę
wysiłek
Włożyłem dużo wysiłku w to wypracowanie.

egg
I like boiled eggs for breakfast.
rozpocznij naukę
jajko
Lubię gotowane jajka na śniadanie.

eight
There are eight boys in the group.
rozpocznij naukę
osiem
W grupie jest ośmiu chłopców.

eighteen
There are eighteen windows in the house.
rozpocznij naukę
osiemnaście
W domu jest osiemnaście okien.

eighty
My grandfather is eighty.
rozpocznij naukę
osiemdziesiąt
Mój dziadek ma osiemdziesiąt lat.

either
You can either pay in euros or dollars.
rozpocznij naukę
albo
Możesz płacić w euro albo w dolarach.

elect
He was elected president.
rozpocznij naukę
wybierać
Został wybrany na prezydenta.

election
She won the election.
rozpocznij naukę
wybory
Wygrała wybory.

electric
We need an electric cooker.
rozpocznij naukę
elektryczny
Potrzebujemy kuchenki elektrycznej.

electricity
The electricity has been cut off.
rozpocznij naukę
elektryczność
Elektryczność została wyłączona/odcięta.

element
They can’t find the last element.
rozpocznij naukę
element
Nie mogą znaleźć ostatniego elementu.

eleven
I went out at eleven.
rozpocznij naukę
jedenaście
Wyszedłem o jedenastej.

else
What else do you need?
rozpocznij naukę
poza tym, ponadto, jeszcze
Czego jeszcze potrzebujesz?

employ
The firm employs 100 people.
rozpocznij naukę
zatrudniać
Firma zatrudnia 100 osób.

employer
He was sent to Singapore by his employer.
rozpocznij naukę
pracodawca
Został wysłany do Singapuru przez swojego pracodawcę.

empty
We need to go shopping because the fridge is empty.
rozpocznij naukę
pusty
Musimy iść na zakupy, bo lodówka jest pusta.

enable
The money will enable me to start my own business.
rozpocznij naukę
umożliwiać
Pieniądze umożliwią mi założenie własnej firmy.

encourage
They encouraged me to try again.
rozpocznij naukę
zachęcać
Zachęcili mnie, bym znowu spróbował.

end
She dies at the end of the film.
rozpocznij naukę
koniec; kończyć
Ona umiera na końcu filmu.

enemy
Did he have any enemies?
rozpocznij naukę
wróg
Czy on miał jakichś wrogów?

energy
We all should save energy.
rozpocznij naukę
energia
Wszyscy powinniśmy oszczędzać energię.

engine
This car has a powerful engine.
rozpocznij naukę
silnik
Ten samochód ma mocny silnik.

engineer
The company is seeking two civil engineers.
rozpocznij naukę
inżynier
Firma poszukuje dwóch inżynierów budownictwa.

England
We’re going on a trip to England.
rozpocznij naukę
Anglia
Jedziemy na wycieczkę do Anglii.

English
Do you speak English?
rozpocznij naukę
angielski
Mówisz po angielsku?

enjoy
I didn’t enjoy it at all.
rozpocznij naukę
lubić; podobać się; cieszyć się (np. dobrym zdrowiem)
W ogóle mi się to nie podobało.

enough
Do you have enough money?
rozpocznij naukę
wystarczająco
Masz wystarczająco pieniędzy?

ensure
I can ensure you that all is well.
rozpocznij naukę
zapewniać
Mogę cię zapewnić, że wszystko jest dobrze.

enter
He knocked on the door and entered.
rozpocznij naukę
wchodzić
Zapukał do drzwi i wszedł.

entertainment
The film is good family entertainment.
rozpocznij naukę
rozrywka
Ten film do dobra rozrywka dla całej rodziny.

entire
He ate an entire chicken.
rozpocznij naukę
cały
Zjadł całego kurczaka.

entrance
Wait for me at the school entrance.
rozpocznij naukę
wejście
Czekaj na mnie przy wejściu do szkoły.

envelope
I need an envelope and a stamp.
rozpocznij naukę
koperta
Potrzebuję kopertę i znaczek.

environment
We must protect the environment.
rozpocznij naukę
środowisko
Musimy chronić środowisko.

equal
I divided it into two equal parts.
rozpocznij naukę
równy
Podzieliłem to na dwie równe części.

equipment
The thieves stole electronic equipment.
rozpocznij naukę
sprzęt
Złodzieje ukradli sprzęt elektroniczny.

escape
He has escaped from prison three times.
rozpocznij naukę
ucieczka; uciekać
Uciekł z więzienia trzy razy.

especially
Unemployment is quite high, especially in the countryside.
rozpocznij naukę
zwłaszcza
Bezrobocie jest dość wysokie, zwłaszcza na wsi.

essential
It’s essential to inform them in advance.
rozpocznij naukę
niezbędny, istotny, zasadniczy
Jest niezbędne, by poinformować ich wcześniej.

establish
The Jagiellonian University was established in 1364.
rozpocznij naukę
ustanawiać; zakładać
Uniwersytet Jagielloński został założony w 1364 roku.

Europe
They are on tour in Europe.
rozpocznij naukę
Europa
Są na tournee w Europie.

European
Japanese people like visiting European countries.
rozpocznij naukę
Europejczyk, europejski
Japończycy lubią odwiedzać europejskie kraje.

even
It has everything, even a tennis court.
rozpocznij naukę
nawet
Tam jest wszystko, nawet kort tenisowy.

evening
I’m staying at home this evening.
rozpocznij naukę
wieczór
Zostaję w domu w ten wieczór.

event
It was a great event.
rozpocznij naukę
wydarzenie
To było wielkie wydarzenie.

ever
Have you ever been to China?
rozpocznij naukę
kiedykolwiek
Byłeś kiedykolwiek w Chinach?

every
She answered every question.
rozpocznij naukę
każdy
Odpowiedziała na każde pytanie.

everybody
Everybody knows him here.
rozpocznij naukę
każdy, wszyscy
Wszyscy go tu znają.

everyone
Everyone was shocked by the news.
rozpocznij naukę
każdy, wszyscy
Wszyscy byli zszokowani wiadomościami.

everything
Do you have everything?
rozpocznij naukę
wszystko
Masz wszystko?

everywhere
I’ve looked for it everywhere.
rozpocznij naukę
wszędzie
Szukałem tego wszędzie.

evidence
There’s no evidence that he killed her.
rozpocznij naukę
dowód, dowody
Nie ma dowodu, że on ją zabił.

evil
They can’t tell good from evil.
rozpocznij naukę
zło
Nie potrafią odróżnić dobra od zła.

exactly
That’s exactly what I mean.
rozpocznij naukę
dokładnie; właśnie
Właśnie to mam na myśli.

exam, examination
I passed my English exam.
rozpocznij naukę
egzamin
Zdałem egzamin z angielskiego.

examine
You must be examined by a doctor.
rozpocznij naukę
egzaminować; badać
Musisz być zbadany przez lekarza.

example
Could you give me an example?
rozpocznij naukę
przykład
Mógłbyś podać mi przykład?

excellent
You did an excellent job!
rozpocznij naukę
doskonały
Wykonałeś doskonałą pracę!

except
Everyone was present except Linda.
rozpocznij naukę
oprócz
Wszyscy byli obecni, oprócz Lindy.

exception
It’s an exception to the rule.
rozpocznij naukę
wyjątek
To wyjątek od reguły.

exchange
I gave him my camera in exchange for a watch.
rozpocznij naukę
wymiana, zamiana, wymieniać
Dałem mu aparat w zamian za zegarek.

exciting
The volleyball match was very exciting.
rozpocznij naukę
ekscytujący
Mecz siatkówki był bardzo ekscytujący.

excuse
That’s just an excuse!
rozpocznij naukę
wymówka, wybaczać
To tylko wymówka!

exercise
We’ve done all the exercises in this lesson.
rozpocznij naukę
ćwiczenie; ćwiczyć
Zrobiliśmy wszystkie ćwiczenia w tej lekcji.

exist
That company doesn’t exist anymore.
rozpocznij naukę
istnieć
Ta firma już nie istnieje.

exit
We couldn’t find the exit.
rozpocznij naukę
wyjście
Nie mogliśmy znaleźć wyjścia.

expect
She’s expecting a baby.
rozpocznij naukę
spodziewać się
Ona spodziewa się dziecka.

expense
He did it at his own expense.
rozpocznij naukę
koszt
Zrobił to na własny koszt.

expensive
He bought an expensive watch.
rozpocznij naukę
drogi
Kupił drogi zegarek.

experience
She has a lot of experience.
rozpocznij naukę
doświadczenie
Ona ma dużo doświadczenia.

experiment
They did an experiment in the laboratory.
rozpocznij naukę
eksperyment; eksperymentować
Zrobili eksperyment w laboratorium.

expert
Experts say that the system isn’t secure.
rozpocznij naukę
ekspert; fachowy
Eksperci twierdzą, że system nie jest bezpieczny.

explain
Can you explain what happened?
rozpocznij naukę
wyjaśniać
Możesz wyjaśnić, co się stało?

explanation
His explanation was poor.
rozpocznij naukę
wyjaśnienie
Jego wyjaśnienie było marne.

explore
Let’s go to explore the surroundings.
rozpocznij naukę
badać, poznawać, zwiedzać
Chodźmy zwiedzić okolicę.

express
He can express himself well in English.
rozpocznij naukę
wyrażać; ekspres
On potrafi dobrze wyrażać się po angielsku.

expression
It’s a common expression.
rozpocznij naukę
wyrażenie
To jest popularne wyrażenie.

extend
I’m going to extend my stay.
rozpocznij naukę
przedłużać; rozszerzać
Zamierzam przedłużyć mój pobyt.

extra
That will cost extra.
rozpocznij naukę
dodatkowy
To będzie dodatkowo kosztować.

extraordinary
They have made extraordinary progress.
rozpocznij naukę
niezwykły, wyjątkowy
Uczynili wyjątkowy postęp.

extreme
She goes from one extreme to the other.
rozpocznij naukę
skrajność, ekstremum, ekstremalny, skrajny
Ona popada z jednej skrajności w drugą.

eye
Keep an eye on him.
rozpocznij naukę
oko
Nie spuszczaj go z oka.

face
She has a beautiful face.
rozpocznij naukę
twarz
Ona ma piękną twarz.

facilities
There are toilet facilities for the disabled.
rozpocznij naukę
udogodnienia, warunki, wyposażenie, zaplecze
Toaleta posiada udogodnienia dla niepełnosprawnych.

fact
You cant’s argue with facts.
rozpocznij naukę
fakt
Nie można kłócić się z faktami.

factor
Price is a deciding factor here.
rozpocznij naukę
czynnik
Cena jest tu decydującym czynnikiem.

factory
They want to close down the factory.
rozpocznij naukę
fabryka
Chcą zamknąć fabrykę.

fail
I failed to convince him.
rozpocznij naukę
nie udać się; nie zdać (egzaminu)
Nie udało mi się go przekonać.

failure
It ended in failure.
rozpocznij naukę
porażka
Skończyło się porażką.

fair
It’s not fair!
rozpocznij naukę
sprawiedliwy; jasny
To niesprawiedliwe!

fairly
He’s fairly good at dancing.
rozpocznij naukę
dość, dosyć; sprawiedliwie
On jest dość dobry w tańcu.

faith
I’ve lost faith in him.
rozpocznij naukę
wiara
Straciłem wiarę w niego.

fall
I slipped and fell.
rozpocznij naukę
upadek; upadać, spadać; jesień (American English)
Pośliznąłem się i upadłem.

false
They spread false rumours.
rozpocznij naukę
fałszywy
Rozpuszczają fałszywe pogłoski.

familiar
Her face seems familiar.
rozpocznij naukę
znany, znajomy
Jej twarz wydaje się znajoma.

family
They’ve got a big family.
rozpocznij naukę
rodzina
Oni mają dużą rodzinę.

famous
Scotland is famous for its landscape.
rozpocznij naukę
słynny, sławny
Szkocja jest słynna ze swego krajobrazu.

fan
She has a lot of fans.
rozpocznij naukę
fan, fanka; wentylator, wachlarz
Ona ma wielu fanów.

far
How far is it to Dublin?
rozpocznij naukę
daleko
Jak daleko jest (stąd) do Dublina?

farm
Young people don’t want to work on a farm.
rozpocznij naukę
farma, gospodarstwo rolne
Młodzi ludzie nie chcą pracować w gospodarstwach rolnych.

farmer
Farmers are protesting about cheap imports.
rozpocznij naukę
rolnik
Rolnicy protestują przeciwko tanim towarom z importu.

fashion
It’s the latest fashion.
rozpocznij naukę
moda
To jest najnowsza moda.

fast
This train is very fast.
rozpocznij naukę
szybki; szybko
Ten pociąg jest bardzo szybki.

fasten
Please fasten your seat belts.
rozpocznij naukę
przymocować, zapinać
Proszę zapiąć pasy.

fat
There’s too much fat in it.
rozpocznij naukę
tłuszcz; tłusty
W tym jest za dużo tłuszczu.

father
His father works in the mine.
rozpocznij naukę
ojciec
Jego ojciec pracuje w kopalni.

favourite BE/favorite AE
Brown is my favourite colour.
rozpocznij naukę
ulubiony
Brązowy to mój ulubiony kolor.

fear
He was trembling with fear.
rozpocznij naukę<